Til forsiden

Funktionelle scanninger

Funktionelle scanninger i form af SPECT (Single Photon Emission Computeriseret Tomografi) eller PET (Positron Emission Tomografi) afbilder nervecellernes aktivitet. Disse scanninger foretages kun enkelte steder i Danmark i forbindelse med demensudredning.

Ved SPECT- og PET-scanning indsprøjtes en lille mængde radioaktivt sporstof i en blodåre i armen, som så føres med blodet til hjernen. Ved hjælp af scanneren måles optagelsen og fordelingen af sporstoffet i hjernen, hvorved man får et mål i farver for fx. blodgennemstrømning eller sukkerstofskifte i de enkelte områder af hjernen. Hvis der er områder i hjernen, som er inaktive på grund af en degenerativ demenssygdom, vil de ikke have behov for så meget energitilførsel og blodgennemstrømning. Hjerneområder ramt af sygdom fremtræder på scanningen med en anden farveintensitet - uanset hvilken sygdom det drejer sig om.

PET_scanningPET-scanning fra en patient med fremadskridende sprogproblemer. Skanningen viser nedsat aktivitet i venstre temporallap (blå-grøn farve øverst til højre), hvilket tyder på, at der kan være tale om en særlig variant af frontotemporal demens (progressiv afasi eller semantisk demens).

 

 

 

Hvad kan SPECT-scanning bidrage med?

Der foreligger flere undersøgelser af den kliniske anvendelighed af SPECT ved demensudredning(3). En systematisk gennemgang af videnskabelige undersøgelser af den diagnostiske værdi af SPECT tyder på, at SPECT har lidt lavere sensitivitet end traditionelle kliniske diagnosekriterier, når det drejer sig om at identificere Alzheimers sygdom(4). Til gengæld udviser SPECT højere specificitet end de kliniske kriterier ved skelnen mellem Alzheimers sygdom og andre typer af demens som vaskulær demens og frontotemporal demens. SPECT synes med andre ord at kunne øge præcisionen, når det drejer sig om at skelne Alzheimers sygdom fra andre demenssygdomme.

SPECT-scanning af dopamintransportere (DAT-SPECT)

Ved at anvende særlige sporstoffer (ligander), f.eks. 123I-FP-CIT, der binder sig til dopamintransportere (DAT) i hjernens basalganglier, opnås et mål for mængden af aktive dopaminceller. En sådan DAT-scanning eller DAT-SPECT er velegnet til at skelne mellem Alzheimers sygdom og gruppen af parkinsonsygdomme (herunder Lewy body demens), hvor der er tab af dopaminceller. Men en sikker skelnen mellem forskellige undertyper af parkinsonsygdomme ved hjælp af DAT-scanning er ikke mulig.

DAT_spectDAT-SPECT scanning af en rask hjerne. De orange og violette områder svarer til dopaminholdige celler i basalganglierne. Kilde: Wikipedia.

 

 

 

 

 

Hvad kan PET-scanning bidrage med?

PET-scanning med anvendelse af spormolekulet fluorodeoxyglucose, FDG-PET, udviser høj følsomhed overfor tidlige sygdomsforandringer ved demens. Forandringer i hjernecellernes funktion ses ofte allerede før, at pågældende områder af hjernen begynder at skrumpe. Strukturel scanning viser først atrofi på et senere tidspunkt i forløbet.

FDG-PET-scanning af raske ældre uden demens viser en sammenhæng mellem nedsat sukkerstofskifte i bestemte hjerneområder og meget tidlige, såkaldt prækliniske tegn på Alzheimers sygdom i rygmarvsvæsken (markører for beta-amyloid og tau, link: lumbalpunktur og biomarkører)(5). Metoden ser med andre ord ud til at være så følsom, at den kan afsløre tidlige sygdomstegn i hjernen, flere år før Alzheimers sygdom faktisk bryder ud.

Endvidere viser en undersøgelse med visuel vurdering af FDG-PET-scanninger fra henholdsvis raske ældre, patienter med Alzheimers sygdom og patienter med let kognitiv svækkelse (mild cognitive impairment, MCI), at FDG-PET giver et pålideligt bidrag til at skelne mellem de tre grupper(6).

Hvornår er en funktionel scanning relevant?

Indikationerne for en funktionel scanning er:

  • ved tvivl om tilstedeværelsen af hjernesygdom
  • ved behov for hjælp til at skelen mellem forskellige demenssygdomme

SPECT- eller PET-scanning kan udgøre et vigtigt supplement til de strukturelle scanninger ved udredning af patienter med lette og/eller tidlige symptomer på demens. Aflæsning og tolkning af en SPECT- eller PET-scanning kræver imidlertid specialisterfaring, som kun findes på enkelte klinikker i landet.

Dokumentation for diagnostisk skelneevne

Den svenske stats udvalg for medicinsk evaluering (SBU) har gennemgået den videnskabelige dokumentation vedrørende funktionelle scanninger i forbindelse med demensudredning. Det konkluderes, at der foreligger moderat evidens for at SPECT/PET bidrager til at skelne mellem patienter med Alzheimers sygdom og ikke-demente ældre samt mellem Alzheimer og andre demenssygdomme (2). Selvom PET har en højere opløsning end SPECT og giver mere detaljerede billeder, tyder resultatet af SBU's gennemgang af forskningen på, at de to scanningsmetoder bidrager omtrent lige meget til diagnostisk afklaring.

Referencer:

1) Talbot PR, Lloyd JJ, Snowden JS, Neary D, Testa HJ. A clinical role for 99mTc-HMPAO SPECT in the investigation of dementia? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998 Mar;64(3):306-13.

 

2) Dougall NJ, Bruggink S, Ebmeier KP. Systematic review of the diagnostic accuracy of 99mTc-HMPAO-SPECT in dementia. Am J Geriatr Psychiatry 2004 Nov;12(6):554-70.

 

3) Petrie EC, Cross DJ, Galasko D, Schellenberg GD, Raskind MA, Peskind ER, et al. Preclinical evidence of Alzheimer changes: convergent cerebrospinal fluid biomarker and fluorodeoxyglucose positron emission tomography findings. Arch Neurol 2009 May;66(5):632-7.

 

4) Mosconi L, De SS, Li Y, Li J, Zhan J, Tsui WH, et al. Visual rating of medial temporal lobe metabolism in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease using FDG-PET. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006 Feb;33(2):210-21.

 

5) Dementia - diagnostic and therapeutic considerations. A systematic review.  Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU; 2008. Report No.: 2.

Senest opdateret: 22. marts 2017