Til forsiden

Forekomst og risikofaktorer - demens ved Parkinsons sygdom

Forekomsten af demens ved Parkinsons sygdom afhænger af, hvor fremskreden sygdommen er.

Tværsnitsundersøgelser af forekomsten har givet yderst varierende resultater - fra 4 til 93 % (!) - men på baggrund af en systematisk gennemgang af undersøgelserne kan beregnes en middelværdi (punktprævalens) på godt 31 %. Variationen afspejler bl.a. vanskeligheder med at diagnosticere demens ved Parkinsons sygdom, idet den kognitive profil er anderledes end ved demens af Alzheimertypen. Variationen afspejler også, at forekomsten af demens afhænger af sygdomsvarigheden. Jo senere i forløbet patienterne undersøges, jo flere udviser tegn på demens.

Der er i henholdsvis Australien og Norge gennemført store forløbsundersøgelser af op til 20 års varighed med fokus på, hvor stor en andel af patienter med Parkinsons sygdom, der udvikler demens under sygdomsforløbet. Undersøgelserne giver et pessimistisk billede af prognosen: op imod 83% af patienter med Parkinson udvikler demens, hvis de lever længe nok. Andre undersøgelser har vist, at patienter med Parkinson generelt har 4 til 6 gange højere risiko end baggrundsbefolkningen for at udvikle demens.

Demens ved Parkinsons sygdom menes at udgøre kun ca. 2 % af det samlede antal tilfælde af demens (Se forekomst og fordeling).

Demens ved Parkinsons sygdom overlapper med Lewy body demens - både hvad angår symptomer og sygdomsmekanismer - hvilket bidrager til usikkerheden om forekomsten.

Risikofaktorer

Kendte risikofaktorer for udvikling af demens ved Parkinsons sygdom er bl.a. høj alder, mandligt køn, tilstedeværelse af hallucinationer, depression, søvnforstyrrelser, lang sygdomsvarighed samt lavt uddannelsesniveau. Også motoriske symptomer som langsomme og stive bevægelser (bradykinesi og rigiditet), usikker balance (postural instabilitet) og gangbesvær ser ud til at være forbundet med en øget risiko for kognitiv svækkelse og demens. Derimod synes rystelser (tremor) ikke at være associeret med demens.

Senest opdateret: 13. april 2016