Til forsiden

Forekomst og fordeling af demens

I Danmark lever op mod 87.000 personer med en demenssygdom.

Forekomsten af demens i ældrebefolkningen i Danmark er ca. 6 %. Tallet er et estimat fremkommet gennem analyse af data fra flere forskellige befolkningsundersøgelser.

Risiko for demens stiger med alderen

Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen - fra ca. 1-2 % i aldersgruppen 60-64 år til op imod 24-45 % i aldersgruppen 90 år eller ældre.

Der sker omtrent en fordobling af antallet for hvert femte leveår.

Den årlige netto-tilvækst af ældre med demens er aktuelt ca. 2.400 personer, når der tages højde for den høje dødelighed i de ældre aldersgrupper.

3.000 yngre med demens

Ifølge Landspatientregisteret har knap 3.000 danskere yngre end 65 år en demensdiagnose. Antallet er det årlige gennemsnit af ’yngre’ diagnosticerede for perioden 2010-2012.

Kønsfordelingen blandt ’yngre’ med demens er 58 % mænd (1.723 personer) og 42 % kvinder (1.254 personer).

Sundhedsstyrelsens tema om yngre med demens

Blandt ældre (65+ årige) viser de fleste befolkningsundersøgelser at lidt flere kvinder end mænd udvikler demens - også når der tages højde for, at kvinder har en højere middellevealder.

 

Ikke alle ældre med demens diagnosticeres

En dansk registerundersøgelse har vist, at antallet af demensdiagnoser i danske registre ligger ca. 33% lavere, end man ville forvente på baggrund af befolkningsundersøgelser (3). Antallet af specifikke demensdiagnoser (Alzheimers sygdom, vaskulær demens, m.v.) ligger endnu lavere. I 2009 var kun godt 16.000 ældre i behandling med lægemidler mod demens, hvilket kan være tegn på underdiagnosticering eller underbehandling af demens.

Da forekomsten af demens er stærkt forbundet med alder, og da ældrebefolkningen forventes at vokse drastisk i de kommende årtier, må man forudse, at antallet af demente vil være øget med ca. 50% omkring år 2030 - forudsat at man ikke i mellemtiden finder en effektiv forebyggelse eller behandling.

Alzheimers sygdom er den mest udbredte demenssygdom

Den indbyrdes fordeling af de forskellige demensgivende sygdomme er forskellig fra aldersgruppe til aldersgruppe og varierer også noget i forskellige befolkningsundersøgelser. Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom. Blandt ældre (65+ årige) demente menes godt 60 % at have Alzheimers sygdom, hvilket kun er tilfældet for ca. 30-40 % af de 'yngre' demente (under 65 år).

Blandingsformer af demens - f.eks. vaskulær demens med samtidig Alzheimerpatologi - forekommer hyppigt og kan være svære at afgrænse fra specifikke demenssygdomme.

Undersøgelser af hjerner fra afdøde demente tyder på, at blandingsformer - f.eks. af Alzheimers sygdom og samtidig vaskulær demens eller Lewy body demens - forekommer hyppigere end de 'rene' former af Alzheimer eller vaskulær demens.

subtyper Dementia UK

Figuren viser den relative fordeling af demens-sygdomme i følge konsensus i et europæisk ekspertpanel fra 2007.

Figurforklaring: AD+VaD betegner en blandingsform af Alzheimer og vaskulær demens. Kategorien 'Andre' refererer til bl.a. demens ved Huntingtons sygdom og andre sjældne demensgivende sygdomme.

Senest opdateret: 12. december 2017