Til forsiden

Forekomst, symptomer og forløb ved alkoholrelateret demens

Pålidelige undersøgelser af forekomsten af alkoholrelateret demens i den danske befolkning foreligger ikke, men på baggrund af studier fra England, USA og Brasilien estimeres til et sted mellem 4.500 og 5.000 tilfælde - dog med betydelig usikkerhed.

Forekomst

Forekomst (prævalens) af alkoholrelateret demens er ca. 3-6 % blandt patienter henvist til neurologiske klinikker og hukommelsesklinikker i henholdsvis Brasilien og Los Angeles og ca. 10 % blandt yngre demente i en befolkningsundersøgelse fra London. Hvis prævalensraterne overføres til danske forhold ville det dreje sig om ca. 500 'yngre' (<65 år) og ca. 4.250 ældre (65+ år) med alkoholrelateret demens. Ældre undersøgelser finder, at alkoholmisbrug udgør en medvirkende faktor ved 21-24 % af tilfældene af demens i forefaldende patientgrupper, men der er tale om relativt små og metodemæssigt problematiske studier.

Kognitiv profil

Der er gjort flere forsøg på at afklare, om alkoholrelateret demens har en særlig kognitiv profil, der adskiller tilstanden fra andre demenssygdomme. En sammenligning af neuropsykologiske testresultater fra henholdsvis patienter med alkoholrelateret demens, Alzheimers sygdom og vaskulær demens fandt ingen væsentlige forskelle mellem alkoholrelateret demens og vaskulær demens (Smith 2005). Til gengæld klarede patienter med alkoholrelateret demens sig dårligere end Alzheimerpatienter på tests vedrørende mental kontrol - og bedre på hukommelsestests baseret på genkendelse. De foreliggende undersøgelser er imidlertid baseret på ganske små patientgrupper og resultaterne bør betragtes som foreløbige.

Er skadevirkningerne forbigående?

Studier af afvænnede alkoholikere (uden Wernicke-Korsakoffs syndrom) viser, at der med tiden kan ske en væsentlig bedring af det kognitive funktionsniveau - bl.a. med hensyn til arbejdshukommelse, korttidshukommelse, mentalt forarbejdningstempo og visuelt-rumlige færdigheder. I en undersøgelse af knap 50 tidligere alkoholikere, der havde været tørlagte i op til 13 år, fandt man, at de i det lange løb klarede sig lige så godt som en kontrolgruppe ved grundig neuropsykologisk undersøgelse (med lidt dårligere rumlig forarbejdning som en mulig undtagelse). Andre studier viser, at 50-75 % af afvænnede alkoholikere har en større eller mindre grad af forringelse af hukommelsen eller af andre kognitive funktioner.

Selvom der savnes mere forskning på området, er der således indikationer på, at skadevirkningerne af alkohol på hjernen på langt sigt kan være reversible (forbigående) - i modsætning til skadevirkningerne af ubehandlet thiaminmangel, der efter alt at dømme er kroniske.

Senest opdateret: 16. februar 2015