Til forsiden

Om udviklingen af 'Værktøjskassen – støtte til et liv med demens'

’Værktøjskassen – støtte til et liv med demens’ er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens i 2017-2018 som led i National Demenshandlingsplan 2025. Her kan du læse om udviklings- og kvalitetssikringsprocessen samt evaluering af pilotprojektet. 

Værktøjskassen – støtte til et liv med demens udspringer af initiativ 11: ’Udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser’ i National Demenshandlingsplan 2025. 

Se beskrivelse af initiativ 11 her 

Overordnet milepælsplan: 

 • 2017: Afdækning af målgruppers behov i forhold til eksisterende materialer og koncepter
 • 2017-2018: Udvikling af koncept og pilotudgave af værktøjskassen
 • 2018: Afprøvning og tilpasning af pilotudgave
 • Januar 2019: Implementering og formidling
   

2017: Afdækning af eksisterende materialer og målgruppers behov 

For at afdække behovene hos målgruppen blev der nedsat et brugerpanel bestående af personer med demens og pårørende samt erfarne ressourcepersoner fra kommuner, regioner og frivillige organisationer som løbende blev inddraget undervejs.  

En behovsundersøgelse blandt Nationalt Videnscenter for Demens’ kommunale netværksambassadører viste, at kommunerne lægger vægt på, at værktøjskassen: 

 • kan være med til at sikre mere ensartede tilbud i kommunerne
 • kan tilpasses til individuelle behov hos mennesker med demens og de pårørende
 • kan tilpasses lokale forhold
 • er overskuelig og let at anvende samt let tilgængelig 
 • tager afsæt i erfaringer med eksisterende evidensbaserede rådgivnings-, undervisnings- og støtteprogrammer 
 • tilgængelig i både en digital og i en fysisk udgave. 

2017-2018: Udvikling af koncept for værktøjskassen

En indholdssynopsis blev udarbejdet på baggrund af behovsundersøgelsen, input fra brugerpanelet samt en gennemgang af eksisterende evidensbaserede rådgivnings-, undervisnings- og støtteprogrammer. 

Herefter blev udviklingen af den første udgave (pilotudgaven) af værktøjskassen sat i gang. 

Pilotudgaven indeholdt 6 manualer til undervisere:  

 1. Diagnosen og tiden efter
 2. Livet med demens
 3. Livet med demens i eget hjem
 4. Livet med demens i plejebolig
 5. Samtalehjulet – version demens
 6. Samtalegruppe – Tiden efter diagnosen

Pilotudgaven indeholdt desuden flg. materialer til brug på kurser, i foredrag og til samtaler: 

 1. Samtaleværktøj med tilhørende hjælpekort
 2. PowerPoints
 3. Links til relevante filmklip og videoforedrag,
 4. Fakta-ark med kort information om demens
 5. Fem informationshæfter til pårørende
 6. Ny bog (’Min bog om hverdagen med demens’) til personer med demens.

2018: Afprøvning og tilpasning af pilotudgave 

I 2018 blev Værktøjskassen pilotudgave afprøvet i syv udvalgte kommuner og på en hukommelsesklinik. 

Deltagere i pilotafprøvningen var: Viborg, Esbjerg, Hillerød, Næstved, Jammerbugt, Haderslev og Aalborg kommuner samt hukommelsesklinikken i Viborg. 

Forud for selve afprøvningen deltog fagpersoner fra de syv kommuner og hukommelsesklinikken i to læringsseminarer, hvor de fik introduktion til værktøjskassens indhold og metoder og blev instrueret om pilotafprøvningen, der foregik over 8 uger. Afprøvningen blev tilpasset ud fra en dialog om de lokale behov og erfaringer. 

Pilotafprøvningen blev gennemført som en kvalitetssikringsproces ved hjælp af Gennembrudsmetoden.

For at fremme implementering og den fremtidige forankring besluttede de syv kommuner og klinikken selv, hvilke(n) aktivitet(er), det ville være interessant og relevant at arbejde med i afprøvningsfasen i forhold til deres aktuelle praksis. 

De 7 kommuner og hukommelsesklinikken gennemførte og afprøvede i alt: 

 • Fire kurser for personer med demens og pårørende
 • To kurser alene for pårørende
 • En samtalegruppe for personer med let til moderat demens 
 • 47 samtaler med personer med demens og pårørende ved brug af samtaleværktøj.  

Undervejs i pilotafprøvningen modtog kommunerne og hukommelsesklinikken projektstøtte i form af faglig sparring. 

Evalueringsseminar

Pilotafprøvningen blev evalueret og alle involverede fagpersoner blev inviteret til et afsluttende evalueringsseminar.  Ved seminariet udvekslede deltagerne erfaringer og projektlederen fik afdækket forbedringspotentialer samt indsamlet konkrete forslag til rettelser. 

I evalueringen blev der kun anvendt data og erfaringer fra brugerpanelet og de syv kommuner, da det pga. sygdom ikke var muligt at indhente data fra hukommelsesklinikken. 

Læs mere om metode og resultater af evaluering af pilotudgave af Værktøjskassen: 

Evaluering af pilotudgave af Værktøjskassen 

Januar 2019: Implementering og formidling

På baggrund af erfaringerne i pilotafprøvning blev værktøjskassens indhold tilpasset og den endelige version af ’Værktøjskasse – støtte til et liv med demens’ produceret og lanceret ved tre temadage i København, Odense og Aalborg i januar måned 2019.     

Værktøjskassen er trykt i et begrænset oplag på 500 stk., som er uddelt gratis til kommuner og hukommelsesklinikker samt organisationer og uddannelsesinstitutioner ifølge en fordelingsnøgle.  

Alle materialer kan downloades gratis på www.demensværktøjskassen.dk Fra august 2019 bliver det muligt at købe Værktøjskassens materialer i trykt udgave via webshop på hjemmesiden.  

Positive evalueringer efter lancering

Værktøjskassen blev lanceret i januar måned ved tre temadage, hvor i alt 360 interesserede deltagere mødte op.

Godt 70 pct. af deltagerne besvarede efterfølgende et evalueringsskema og heraf fremgår det, at:  

 • 96 pct. synes, at det faglige indhold var enten ’meget tilfredsstillende’ eller ’tilfredsstillende’. 
 • 96 pct. synes, at temadagen var enten ’meget relevant’ eller ’relevant’ for deres daglige praksis. 
 • 89 pct. blev i ’høj grad’ eller i ’nogen grad’ inspireret til at tage Værktøjskassen i brug og starte kurser, rådgivning eller grupper i egen kommune. 
 • 90 pct. svarede, at de ’har eller måske har’ planer om at starte tilbud med afsæt i Værktøjskassen i egen kommune/region. 

Mange bemærkede desuden vigtigheden af at få udleveret en fysisk værktøjskasse. 

Formidling om ’Værktøjskassen – støtte til et liv med demens’: 

 • DR P1 Orientering, hvor en af forfatterne i projektgruppen og en fagperson fra Esbjerg Kommune deltog i et interview (24. januar 2019). 
 • Præsentation for 68 deltagere ved Nationalt Videnscenter for Demens’ netværksmøde for kommunale demensambassadører (14. marts 2019). 
 • Præsentation ved regionale demensnetværksmøder efter aftale (forår 2019). 
 • Symposium ved DemensDagene (24. maj 2019). 
 • To forskellige 2-dages kurser for undervisere (juni og august 2019).  

Sikring af fremtidig drift og udvikling

Nationalt Videnscenter for Demens arbejder i 2019 for at finde økonomisk støtte til videre implementering og udvikling. 

Det skal desuden afklares, hvordan Nationalt Videnscenter for Demens skal varetage drift af hjemmesiden og opdatering af værktøjskassens materialer.   

Læs mere om metode og resultater af evaluering af pilotudgave af Værktøjskassen: 

Evaluering af pilotudgave af Værktøjskassen 

 

Senest opdateret: 15. maj 2019