Til forsiden

Pårørendekursus: Den sidste tid og tiden efter

Her kan du læse om kompetenceprofilen for afholdelse af pårørendekurset ”Den sidste tid og tiden efter”. Fokus er på hvilke faglige og personlige kompetencer, der understøtter det bedst mulige udbytte og kvaliteten i kurset.

Afsnittet indledes med en kort beskrivelse af kurset, hvilke fagpersoner, der typisk underviser på kurset, målgruppen for indsatsen og hvilke kompetencer, arbejdet kræver.

Om pårørendekurset: Den sidste tid og tiden efter

Pårørendekurset "Den sidste tid og tiden efter" indeholder forslag til to undervisningsmoduler. Et om den sidste tid og livets afslutning og et om tiden efter dødsfaldet, hvor den/de pårørende skal leve med sorgen og prøve at finde ny mening og nyt indhold i livet. Modulerne er tillæg til pårørendekurset ”Livet med demens i plejebolig” og er målrettet voksne pårørende til personer med demens. Modulerne kan også være relevante som tilvalg til kurset ”Livet med demens i eget hjem”.

Profil

Fagpersonerne er kommunale demensspecialister, fx demenskoordinatorer, demenskonsulenter og demensvejledere, sygeplejersker eller plejehjemsledere. Det anbefales, at undervisningen i kursusforløbet gennemføres af to fagpersoner, hvor én har funktion som tovholder for kurset, og den anden er medunderviser.

Tovholderfunktionen på kursusforløbet indebærer, at man:

 • Har ansvar for rekruttering af deltagere til kurset.
 • Har ansvar for, at deltagerne til kurset får udleveret en pjece om kursets formål og kursusdage.
 • Tager imod tilmeldinger.
 • Samler materiale til kursusmapper.
 • Har ansvar for praktiske forhold vedrørende kurset, bl.a. teknik og bordopstilling.
 • Er gennemgående underviser på hele kursusforløbet.
 • Er mødeleder og styrer tiden.
 • Samler op på de emner, som kursisterne ønsker at drøfte, eller som kræver opfølgning.
 • Evaluerer kursusforløbet.

Målgruppe

Kursets målgruppe er pårørende og andre nærtstående til mennesker med demens, der er i den sidste fase af livet eller er gået bort inden for det sidste halve år.

Faglige kompetencer

Ved afholdelse af kurset er det vigtigt, at underviseren:

 • Har demensfaglig viden og praksiserfaring inden for demensfeltet.
 • Har viden og erfaring med undervisningsplanlægning og udførelse.
 • Kender til de metoder og teorier, der anvendes på kurset.
 • Kan kommunikere og formidle indholdet til målgruppen på en forståelig og anerkendende måde.
 • Kan tilpasse undervisningen ved at ændre og prioritere tidsforbrug og emner, hvis målgruppens sammensætning og behov gør det nødvendigt, fx ved store spørgelyst.
 • Kan anvende viden om voksenpædagogik i undervisningen.
 • Kan anvende viden om sundhedspædagogik i undervisningen.
 • Er IT-kyndig i forhold til at kunne afspille PowerPoints og film fra PC og betjene AV udstyr.
 • Kan koordinere, strukturere, følge op og tage ansvar for praktiske opgaver i forbindelse med kursusafholdelse.
 • Har lokalkendskab og kender kommunens indsatser og hjælpemuligheder.

Personlige kompetencer

På samme måde som ovenfor, er det ved afholdelse af kurset vigtigt, at underviseren:

 • Engagerer sig i formidling af emnerne til målgruppen.
 • Er kvalitetsbevidst i forhold til de pædagogiske og didaktiske valg i undervisningen.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har situationsfornemmelse, fx ved svar på spørgsmål fra deltagerne.
 • Har en åben, anerkendende og relationel tilgang til samarbejde og kommunikation med pårørende.
 • Har indlevelsesevne og kan sætte sig ind i borgerens hverdagsliv.
 • Kan håndtere deltagernes fortællinger og sygdomserfaringer og de stemninger, der skabes i undervisningen.
 • Er undersøgende og nysgerrig over for den enkeltes perspektiv på problemer og valg af løsninger.
 • Kan facilitere deltagerne til at finde egne veje til at mestre deres liv med demens ud fra eget rationale, behov og ønsker.
 • Kan reflektere over egen rolle og kompetencer med henblik på at udvikle og forbedre sig.
 • Bidrager til faglig sparring med kolleger til udvikling og forbedring af undervisningen.
Senest opdateret: 18. september 2020