Til forsiden

Kursus: Livet med demens

Her kan du læse om kompetenceprofilen for afholdelse af kurset ”Livet med demens” til mennesker med demens og deres pårørende. Fokus er på hvilke faglige og personlige kompetencer, der understøtter det bedst mulige udbytte og kvaliteten i kurset.

Afsnittet indledes med en kort beskrivelse af kurset, hvilke fagpersoner, der typisk underviser på kurset, målgruppen for indsatsen og hvilke kompetencer arbejdet kræver.

Om kurset: Livet med demens

Kurset Livet med demens består af fem moduler, som har til formål, at personer med demens og deres pårørende får indsigt i demenssygdommen og de udfordringer den medfører. Kurset giver mulighed for at indgå i et fællesskab og udveksle erfaringer. Det sociale samspil i gruppen skal medvirke til at øge mestringen af de nye livsvilkår og modvirke isolation.

Profil

Fagpersonerne er kommunale demensspecialister, fx demenskoordinator, demenskonsulenter og demensvejledere eller Marte Meo-terapeuter. Det anbefales, at undervisningen i kursusforløbet gennemføres af to fagpersoner, hvor én har funktion som tovholder for kurset, og den anden er medunderviser.

Tovholderfunktionen på kursusforløbet indebærer, at man:

 • Har ansvar for rekruttering af deltagere til kurset.
 • Har ansvar for, at deltagerne til kurset får udleveret en pjece om kursets formål og kursusdage.
 • Tager imod tilmeldinger.
 • Samler materiale til kursusmapper.
 • Har ansvar for praktiske forhold vedrørende kurset, bl.a. teknik og bordopstilling.
 • Er gennemgående underviser på hele kursusforløbet.
 • Er mødeleder og styrer tiden.
 • Samler op på de emner, som kursisterne ønsker at drøfte, eller som kræver opfølgning.
 • Evaluerer kursusforløbet.

Det er en mulighed, at andre fagpersoner kan inddrages og undervise i udvalgte emner, fx kan kommunens praksiskonsulent formidle viden om demens og medicinsk behandling. Desuden kan frivillige personer være en hjælp til at ordne nogle af de praktiske opgaver i forhold til kursets afvikling.

Målgruppe

Personer med let til moderat demens, som har fået stillet diagnosen inden for det seneste år og skønnes at få et udbytte af et kursus på trods af nedsat kognitiv funktion, samt pårørende.

Faglige kompetencer

 • Ved afholdelse af kurset er det vigtigt, at underviseren:
 • Har demensfaglig viden og praksiserfaring inden for demensfeltet.
 • Har viden og erfaring med undervisningsplanlægning og udførelse.
 • Kender til de metoder og teorier, der anvendes på kurset.
 • Kan kommunikere og formidle indholdet til målgruppen på en forståelig og anerkendende måde.
 • Kan tilpasse undervisningen ved at ændre og prioritere tidsforbrug og emner, hvis målgruppens sammensætning og behov gør det nødvendigt, fx ved store spørgelyst.
 • Kan balancere undervisningen, så den er forståelig for personer med let til moderat demens, så pårørende samtidig får tilstrækkelig viden.
 • Kan anvende viden om voksenpædagogik i undervisningen.
 • Kan anvende viden om sundhedspædagogik i undervisningen.
 • Er IT-kyndig i forhold til at kunne afspille PowerPoints og film fra PC og betjene AV udstyr.
 • Kan koordinere, strukturere, følge op og tage ansvar for praktiske opgaver i forbindelse med kursusafholdelse.
 • Har lokalkendskab og kender kommunens indsatser og hjælpemuligheder.

Personlige kompetencer

På samme måde som ovenfor, er det ved afholdelse af kurset vigtigt, at underviseren:

 • Engagerer sig i formidlingen af emnerne til målgruppen.
 • Er kvalitetsbevidst i forhold til de pædagogiske og didaktiske valg i undervisningen.
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har situationsfornemmelse, fx ved svar på spørgsmål fra deltagerne.
 • Har en åben, anerkendende og relationel tilgang til samarbejde og kommunikation med personen med demens og pårørende.
 • Har indlevelsesevne og kan sætte sig ind i borgerens hverdagsliv.
 • Kan håndtere deltagernes fortællinger og sygdomserfaringer og de stemninger, der skabes i undervisningen.
 • Er undersøgende og nysgerrig over for den enkeltes perspektiv på problemer og valg af løsninger.
 • Kan facilitere deltagerne til at finde egne veje til at mestre deres liv med demens ud fra eget rationale, behov og ønsker.
 • Kan reflektere over egen rolle og kompetencer med henblik på at udvikle og forbedre sig.
 • Bidrager til faglig sparring med kolleger til udvikling og forbedring af undervisningen.
Senest opdateret: 18. maj 2020