Til forsiden

Værktøjskassens vision, mission og værdier

'Værktøjskassen – støtte til et liv med demens' har til formål at øge støtten og livskvaliteten for mennesker med demens og deres pårørende. Læs her om Værktøjskassens vision, mission og værdier.

Vision

Et bedre liv med demens – gennem rådgivning, støtte og den rette viden til rette tid.

Mission

Med ’Værktøjskassen – støtte til et liv med demens’ er missionen at: 

  • Styrke, at personer med demens og pårørende i landets kommuner og regioner får støtte til et liv med demens igennem kvalitetssikret rådgivning, undervisning og erfaringsudveksling, der er målrettet og personcentret omkring den enkeltes behov og livssituation, uanset hvilken demenssygdom eller fase af sygdommen, der er tale om.

  • Styrke den proaktive og tidlige indsats inden for demensområdet, så mennesker med demens og pårørende oplever et trygt og godt hverdagsliv med høj grad af livskvalitet i alle faser af sygdomsforløbet.

  • Personer med demens og deres familier oplever at få den rette viden og støtte i livet med demens, så de bliver i bedre stand til at håndtere følgerne af demenssygdommen og forebygge unødige belastninger.

  • Styrke det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse, rådgivning og behandling af demens, så mennesker med demens og pårørende oplever en sammenhæng og tryghed i demensindsatsen.

  • Dokumentere, kvalitetsudvikle og udbrede viden om ”Værktøjskassen- støtte til et liv med demens” i samarbejde med landets kommuner og regioner.

Værdier

De værdier, der ligger til grund for ’Værktøjskassen – støtte til et liv med demens’, er:

Personcentreret tilgang
Al rådgivning, viden og støtte til mennesker med demens og pårørende skal tage udgangspunkt i, hvem det enkelte menneske er, og hvad personen finder vigtigt i sit liv, i livserfaringer, værdier, ressourcer, følelser, behov og den aktuelle livssituation. Fokus er på det hele menneske bag sygdommen. Vi respekterer og anerkender, at mennesker med demens og pårørende handler i overensstemmelse med deres egen virkelighedsopfattelse og den sammenhæng, de befinder sig i, og dermed prioriterer og handler forskelligt.

Åbenhed
Åbenhed om demenssygdommen og dens konsekvenser giver personen med demens og pårørende større mulighed for at bevare gode relationer med familie og venner og at opnå forståelse, støtte og opbakning. Åbenhed giver mulighed for samtale om, hvordan situation kan håndteres her og nu, en tidlig stillingtagen til fremtidige beslutninger og mulighed for at forebygge og handle på opståede problemer i tide.

Aktivt og meningsfuldt liv
Det er muligt at opretholde en god, aktiv og meningsfuld tilværelse, selvom sygdommen vender op og ned på det hele. Det gælder for både den, der har demenssygdommen og for den pårørende. En vej dertil er at fokusere på ressourcerne hos dem selv og i omgivelserne, at understøtte, at de kan være eller blive inkluderet i meningsfulde fællesskaber, at deres identitet understøttes i valg af aktiviteter, at de får mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og at blive trøstet og forstået af et andet menneske.

Der er også byrder, der skal bæres
Det kan lindre det følelsesmæssige kaos at tale om sin demenssygdom og få sat ord på sine frustrationer. Det gælder for både mennesker med demens og pårørende. At bearbejde det følelsesmæssige kaos sammen med andre og udveksle erfaringer om livet med demens med andre i samme situation kan – hvad enten man har en demenssygdom eller er pårørende – for nogle være afgørende for at få et godt liv med demens, og at de føler sig mindre følelsesmæssigt belastet af deres livssituation.

Tidlig og systematisk indsats
Tidlig og systematisk indsats og opfølgning giver personer med demens og deres pårørende en oplevelse af sammenhæng og dermed tryghed. En tidlig indsats baseret på viden og støtte gør det lettere at håndtere sygdommen og forebygge følger af demenssygdommen. Der vil undervejs i sygdomsforløbet være ændringer i behovene for viden og støtte. Med en systematisk opfølgning af behovene vil mennesker med demens og pårørende løbende få de rette tilbud og dermed opleve en rød tråd, som giver tryghed igennem sygdomsforløbet.

Rette viden til rette tid
Rette viden og støtte til rette tid fører til handling og større handlekompetence hos personen med demens og pårørende. At få tilpasset viden om sygdommen og dens konsekvenser og om hjælpemuligheder efterhånden som sygdommen udvikler sig, er en vigtig forudsætning for, at den enkelte kan håndtere viden og handle på de problemer, som personen og familien oplever i hverdagen. Værktøjskassen ses som en del af den samlede rehabiliteringsindsats for mennesker med demens, hvor målet er at mindske følgerne af demens, og at personen opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Faglighed
Mennesker med demens og pårørende er i en meget sårbar situation. Det kræver derfor demensfaglig viden og særlige kompetencer for at kunne give en faglig og kvalificeret rådgivning, undervisning og støtte til mennesker med demens og pårørende. Fagpersoner skal være i stand til at rådgive og undervise om den store kompleksitet, der er forbundet med livet med demens. En kompleksitet, der er forårsaget af, at demens ofte medfører såvel sundhedsfaglige, sociale og juridiske problemstillinger. Det stiller krav til fagpersoner om at prioritere refleksion over eget arbejde og at være opmærksomme på behov for kompetenceudvikling for at kunne levere den nødvendige faglige tilfredsstillende kvalitet.
 

Senest opdateret: 27. maj 2020