Til forsiden

Rating af smerter

Det er ofte vanskeligt at vurdere smerter hos en ældre person med demens, da vedkommende kan have vanskeligt ved selv at redegøre for fx hyppighed og intensitet af smerter. 

Instrumenter til vurdering af smerter hos personer med demens kan være baseret på enten selvrapportering eller observation. I Danmark er de hyppigst anvendte instrumenter formentlig:

MOBID-2/MAI-10 er baseret på observation, mens CAS er baseret på selvrapportering. Også Abbey Pain Scale, der er baseret på observation, anvendes i Danmark. For en oversigt over hvilke instrumenter til smertervurdering, der anvendes internationalt, henvises til Hadjistavropoulos et al. (2010).

Forkortelse Formål Målgruppe Administrationsmåde
MOBID-2/MAI-10 Rating af smerte Ældre med demens i svær grad Rating ved observatør
CAS Selvrapportering af smerte Alle Selvrating

CAS har været anvendt i et dansk forskningsprojekt vedrørende smertesansning og -tolerance hos personer med Alzheimers sygdom. Reliabiliteten af Abbey Pain Scale er undersøgt i en gruppe af danske geriatriske patienter med demens i svær grad (Gregersen et al., 2016).

Senest opdateret: 05. september 2017