Til forsiden

Rating af smerter

Instrumenter til vurdering af smerter hos personer med demens kan være baseret på enten selvrapportering eller observation. Valget af metode til smertevurdering afhænger især af graden af demens.

Demens i let til moderat grad

Til patienter med demens i let til moderat grad anbefales det at benytte et vurderingsinstrument baseret på selvrapportering. Flertallet af patienter med demens i moderat grad og næsten alle patienter med demens i let grad er i stand til at forstå og anvende gængse smertevurderingsskalaer i form af sproglige (verbale) ratinginstrumenter, visuelle analogskalaer eller smerteskalaer baseret på billeder af ansigtsudtryk.

Demens i svær grad

Mere end halvdelen af patienter med demens i svær grad er lige som patienter med demens i let til moderat grad i stand til at anvende enkle instrumenter til smertevurdering baseret på selvrapportering. Hvis en patient med svær demens spontant klager over smerter, skal klagerne betragtes som værende valide og tages alvorligt.

Hos patienter med meget svær demens, patienter med svært forringet kommunikationsevne og i situationer hvor fx en påkrævet undersøgelse eller behandling kan forårsage smerte, kan det være nødvendigt at basere vurderingen på observation af patientens adfærd. Men det er vigtigt, at der først er forsøgt selvrapportering af smerte. Smerter kan vise sig på mange forskellige måder – bl.a. ændringer i puls og blodtryk, ansigtsudtryk, lyde, kropssprog, ændringer i vaner og aktiviteter, ændringer i social adfærd, med videre.

Smertevurderingsinstrumenter

Der er udviklet adskillige skalaer og ratinginstrumenter med henblik på at systematisere observationen af smerteadfærd hos patienter med demens. I 2014 var der beskrevet 28 forskellige smerteskalaer, hvoraf kun få foreligger i dansk udgave. I Danmark er de hyppigst anvendte instrumenter formentlig:

MOBID-2/MAI-10 er baseret på observation, mens CAS er baseret på selvrapportering. Også Abbey Pain Scale, der er baseret på observation, anvendes i Danmark. For en oversigt over hvilke instrumenter til smertervurdering, der anvendes internationalt, henvises til oversigtsartiklerne skrevet af Lichtner et al. (2014) samt Hadjistavropoulos et al. (2010).

Forkortelse Formål Målgruppe Administrationsmåde
MOBID-2/MAI-10 Rating af smerte Ældre med demens i svær grad Rating ved observatør
CAS Selvrapportering af smerte Alle Selvrating

CAS har været anvendt i et dansk forskningsprojekt vedrørende smertesansning og -tolerance hos personer med Alzheimers sygdom. Reliabiliteten af Abbey Pain Scale er undersøgt i en gruppe af danske geriatriske patienter med demens i svær grad (Gregersen et al., 2016).

Tak til læge Christina El-Ali Jensen-Dahm for faglig assistance.

Senest opdateret: 20. december 2018