Til forsiden

Neuropsykologiske testnormer for ældre

Ved neuropsykologisk undersøgelse anbefales det i vidt omfang at anvende tests, hvortil der foreligger danske normer eller referencedata. Nedenfor omtales fire normsamples med relevans for ældreområdet (60+ årige), hvor resultaterne er beskrevet i videnskabelige artikler eller testmanualer.

I forbindelse med en stor neuroepidemiologisk undersøgelse i Odense Kommune i starten af 1990'erne - Odenseundersøgelsen - gennemgik en stikprøve 130 personer i alderen 64-83 år uden demens en neuropsykologisk undersøgelse (1). Stikprøven skønnes at være repræsentativt for ældrebefolkningen i Odense Kommune i starten af 1990'erne, der var karakteriseret ved en relativt kort skolegang. Kun ca. 9 % af samplet havde studentereksamen eller tilsvarende. Den danske udgave af Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG), der fungerer som en mellemting mellem en kognitiv screeningstest og et kort neuropsykologisk testbatteri, blev normeret i samme ombæring.

Ved valideringen af den danske udgave af det kognitive screeningsbatteri Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) (2) gennemgik 100 personer i alderen 60-87 år uden demens en neuropsykologisk undersøgelse (3). Samplet blev rekrutteret via annoncer i dagspressen, hvilket formentlig betyder, at personer med svage ressourcer og/eller lavt begavelsesniveau er underrepræsenteret. Udvalget af tests i Odenseundersøgelsen og i valideringen af den danske udgave af ACE er delvist overlappende, idet Symbol Digit Modalities Test (4), Boston Naming Test (5) og kategoristyret ordmobilisering (6) blev anvendt i begge dataindsamlinger.

Testbatterier

Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV) har i sin helhed ikke den store relevans ved udredning for demens, men nogle af delprøverne har (Blokmønstre, Kodning, Symbolsøgning, m.v.). Den danske udgave af WAIS-IV er baseret på fælles skandinaviske normer (7). Normsamplet er sammensat af ca. en tredjedel danskere, en tredjedel svenskere og en tredjedel nordmænd. Manualen indeholder normer for aldersgrupperne 55-64 år, 65-69 år og 70-74 år; endvidere gengives amerikanske normer for aldersgrupper i intervallet 75-90 år.

Også den danske udgave af Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) er baseret på fælles skandinaviske normer (8). Normsamplet på 454 personer er sammensat af danskere (37 %), svenskere (33 %) og nordmænd (30 %). Heraf er 182 personer i alderen 60-89 år.

Poolede normer

Ud over normer til en række specifikke neuropsykologiske tests (Tabel 1) og til testbatterierne RBANS og WAIS-IV er der udgivet poolede danske normer, der i varierende grad dækker ældreområdet (Tabel 2) (9). De poolede normer er baseret på en halv snes forskellige danske datasæt fra perioden 1984 til 2012, hvoraf en stor del er upublicerede. De poolede normer præsenteres i et format, der er tilpasset anvendelse i klinikken. På baggrund af normerne er der udviklet et 'scoringsprogram', der ud fra den testede persons alder og uddannelsesniveau beregner et estimat af det forventede præstationsniveau og foretager en sammenligning med observerede præstationer.

Endvidere foreligger der resultater fra testning med testbatteriet Mental Status Undersøgelse (10) af 193 hjemmeboende 75-83 årige i forbindelse med en københavnsk befolkningsundersøgelse (11). Da ca. 18 % af samplet var kognitivt svækkede, kan disse data dog ikke umiddelbart anvendes som normer eller referencedata.

TABELLER i pdf-format

(1) Nielsen H, Lolk A, Kragh-Sorensen P. Normative data for eight neuropsychological tests, gathered from a random sample of Danes aged 64 to 83 years. Nordisk Psykologi 1995;47(4):241-55.

(2) Stokholm J, Vogel A, Johannsen P, Waldemar G. Validation of the Danish Addenbrooke's Cognitive Examination as a screening test in a memory clinic. Dement Geriatr Cogn Disord 2009;27(4):361-5.

(3) Vogel A, Stokholm J, Jorgensen K. Performances on Rey Auditory Verbal Learning Test and Rey Complex Figure Test in a healthy, elderly Danish sample--reference data and validity issues. Scand J Psychol 2012 Feb;53(1):26-31.

(4) Smith A. Symbol Digit Modalities Test. Los Angeles: Western Psychological Services;

1991.

(5) Kaplan E, Goodglass H, Weintraub S. Boston Naming Test. Philadelphia: Lea & Febiger; 1983.

(6) Strauss E, Sherman EMS, Spreen O. A Compendium of Neuropsychological Tests.

Administration, Norms, and Commentary. 3rd ed. New York: Oxford University Press;

2006.

(7) Wechsler D. WAIS-IV. Vejledning. Del 1. Dansk version. Stockholm: NCS Pearson; 2011.

(8) Randolph C.Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status. Dansk version. NCS Pearson; 2013.

(9) Jørgensen K. Danske normer til neuropsykologiske tests. København: Dansk Psykologisk Forlag; 2012.

(10) Waldemar G, Bruhn P, Schmidt E, Kristensen M, Lassen NA, Paulson OB. Cognitive profiles and regional cerebral blood flow patterns in dementia of the Alzheimer type. Eur J Neurol 1994 Sep;1(1):81-9.

(11) Lomholt RK. Neuropsykologisk forløbsundersøgelse af hjemmeboende 75-83 årige. Ph.d. afhandling. København: Institut for Psykologi, Københavns Universitet; 2000.

Senest opdateret: 16. juli 2019