Til forsiden

I - Diagnosekriterier for demens og mild cognitive disorder

VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse. Del 1 af 4. 

Demens:

A) Dokumentation for betydelig kognitiv forringelse fra et kendt eller anslået tidligere funktionsniveau indenfor mindst ét kognitivt domæne (1. Opmærksomhed og forarbejdningshastighed; 2. Frontal-eksekutiv funktion; 3. Indlæring og hukommelse; 4. Sprog; 5. Visuokonstruktive-perceptuelle færdigheder; 6. Praksis-gnosis-kropsskema; 7. Social kognition [for en mere detaljeret beskrivelse af disse syv kognitive domæner henvises til Sachdev et al. (2014) Tabel 1.]) dokumenteret ved følgende: 

a) Mistanke om signifikant forringelse af specifikke færdigheder fremsat af patienten selv, en informant med godt kendskab til pågældende eller en kliniker; og 

b) Tydelige og signifikante funktionstab påvist ved objektiv testning baseret på et valideret objektivt mål for neurokognitiv funktion (enten formel neuropsykologisk testning eller en tilsvarende klinisk vurdering) indenfor mindst ét kognitivt domæne. Funktionstabet vil typisk være ≥2 SD under gennemsnittet (eller under 3-percentilen) for personer med tilsvarende alder, uddannelse, køn og sociokulturel baggrund.

B) Den kognitive forringelse er tilstrækkelig udtalt til at påvirke pågældendes selvhjulpenhed (dvs. at der som minimum kræves hjælp til instrumentel ADL).

Mild cognitive disorder:

A) Erhvervet forringelse fra et kendt eller anslået tidligere funktionsniveau indenfor mindst ét kognitivt domæne (se diagnosekriterier for demens, kriterie A) dokumenteret ved følgende:

a) Mistanke om signifikant forringelse af specifikke færdigheder fremsat af patienten selv, en informant med godt kendskab til pågældende eller en kliniker. Der klages typisk over flere vanskeligheder med at udføre opgaverne eller anvendelse af kompensationsstrategier; og
b) Dokumentation for beskedne funktionstab påvist ved objektiv testning baseret på et valideret objektivt mål for neurokognitiv funktion (enten formel neuropsykologisk testning eller en tilsvarende klinisk vurdering) indenfor mindst ét kognitivt domæne. Funktionstabet vil typisk være indenfor 1-2 SD under gennemsnittet (eller mellem 3- og 16-percentilen) på relevante normer.

B) Den kognitive forringelse er ikke tilstrækkelig udtalt til at påvirke pågældendes selvhjulpenhed (dvs. at instrumentel ADL er intakt), men selvhjulpenhed kan kræve en større indsats, anvendelse af kompensationsstrategier eller støtteforanstaltninger.

Se også: Dokumentation for overvejende vaskulær ætiologi bag kognitiv forringelse

Sachdev P, Kalaria R, O'Brien J, Skoog I, Alladi S, Black SE, et al. Diagnostic criteria for vascular cognitive disorders: a VASCOG statement. Alzheimer Dis Assoc Disord 2014 Jul;28(3):206-18

Senest opdateret: 16. februar 2015