Til forsiden

NIA-AA diagnosekriterier for mild cognitive impairment (MCI)

En arbejdsgruppe nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) offentliggjorde i maj 2011 reviderede og opdaterede diagnosekriterier for mild cognitive impairment (MCI; let kognitiv svækkelse).

Diagnosekriterierne er opdelt i to sæt:

De ny kliniske kernekriterier for MCI er nært beslægtet med de tidligere kriterier for MCI, som Ronald Petersen i flere omgange har defineret.

Kliniske kernekriterier for MCI

Skelnen mellem normal kognitiv funktion og MCI samt mellem MCI og demens er vanskelig og må ofte bero på et klinisk skøn. Der er fire kliniske kernekriterier for MCI:

1. Bekymring vedrørende en ændring i det kognitive funktionsniveau

Der skal foreligge bekymring vedrørende en ændring i det kognitive funktionsniveau sammenlignet med pågældendes tidligere funktionsniveau. Bekymringen kan komme fra patienten, fra en informant med godt kendskab til vedkommende eller fra en erfaren kliniker, der undersøger patienten.

2. Forringelse indenfor et eller flere kognitive domæner

Der skal foreligge en svækkelse af præstationen indenfor et eller flere kognitive domæner, der er mere udtalt end forventeligt på baggrund af patientens alder og uddannelsesniveau. Hvis der er foretaget gentagne undersøgelser, skal der kunne påvises et fald i præstationsniveauet over tid. Forringelsen kan forekomme indenfor flere forskellige kognitive domæner - herunder hukommelse, eksekutiv funktion, opmærksomhed, sprog og visuelt-rumlige færdigheder. En svækkelse af den episodiske hukommelse (d.v.s. evnen til at indlære og huske ny oplysninger) ses typisk hos MCI-patienter, senere progredierer til at opfylde kriterierne for diagnosen Alzheimerdemens.

3. Intakt selvhjulpenhed og praktisk funktionsevne

Personer med MCI har ofte lette problemer med at udføre komplekse opgaver, som de plejer at kunne udføre, som at betale regninger, tilberede et måltid eller købe ind. Det tager dem måske længere tid, de er mindre effektive og laver flere fejl end tidligere. Alligevel har personer med MCI i det store og hele bevaret deres selvhjulpenhed og funktionsevne i det daglige med et minimum af hjælp og støtte.

Dette kriterium er vanskeligt, idet det forudsætter viden om den enkelte persons funktionsniveau i den aktuelle fase af livet. Men samme type oplysninger indgår også i vurderingen af, om en person er dement.

4. Ikke dement

De kognitive forandringer skal være så lette, at de ikke medfører en signifikant forringelse af den sociale eller arbejdsmæssige funktionsevne. Det må understreges, at diagnosen MCI forudsætter en ændring hos den enkelte person (en 'intraindividuel' ændring). Hvis personen kun er blevet undersøgt én gang, skal ændringen kunne udledes på baggrund af sygehistorien og/eller den foreliggende dokumentation for, at det kognitive præstationsniveau er dårligere end forventeligt for pågældende. Gentagne undersøgelser er selvfølgelig det bedste, men kan ikke altid lade sig gøre i praksis.

Download pdf med reviderede diagnosekriterier for MCI.

Senest opdateret: 16. februar 2015