Til forsiden

NIA-AA diagnosekriterier for demens

En arbejdsgruppe nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) offentliggjorde i maj 2011 et forslag til reviderede og opdaterede diagnosekriterier for demens.

Arbejdsgruppens fokus var at revidere diagnosekriterierne for demens som følge af Alzheimers sygdom, men de valgte i samme ombæring at revidere diagnosekriterierne for demens i generel forstand.

Arbejdsgruppen foreslår, at diagnosen demens stilles, når en patient har kognitive eller adfærdsmæssige (neuropsykiatriske) symptomer, der opfylder følgende fem betingelser:

1) Symptomerne påvirker evnen til at fungere arbejdsmæssigt eller udføre vante aktiviteter; og

2) Tilstanden udgør en forringelse i forhold til det tidligere funktions- og præstationsniveau; og

3) Symptomerne kan ikke forklares af delir eller psykiatrisk sygdom;

4) Den kognitive svækkelse er blevet påvist og diagnosticeret ved en kombination af

a. anamnestiske oplysninger fra patienten og en informant med godt kendskab til vedkommende; og

b. en objektiv kognitiv vurdering i form af enten en kognitiv screening (en mental statusundersøgelse) eller en neuropsykologisk undersøgelse.

5) Den kognitive eller adfærdsmæssige forringelse involverer mindst to af følgende domæner:

a. Svækket evne til at tilegne sig og huske ny oplysninger.

b. Svækket dømmekraft, overblik og evne til at løse komplekse opgaver (eksekutive funktioner).

c. Svækkede visuelt-rumlige færdigheder.

d. Svækkede sproglige færdigheder (tale, læsning, skrivning).

e. Ændringer i personlighed, adfærd eller situationsfornemmelse.

Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til spørgsmålet om opdeling af demens i forskellige sværhedsgrader. Skelnen mellem demens og mild cognitive impairment (MCI; let kognitiv svækkelse) baseres på, om der er tale om en væsentlig forringelse af evnen til at fungere arbejdsmæssigt eller udføre vante, dagligdags aktiviteter. Dette er grundlæggende en klinisk vurdering, der bør foretages af en erfaren kliniker på baggrund af den individuelle patients situation og en beskrivelse af patientens daglige livsførelse indhentet fra både patienten og en informant med godt kendskab til pågældende.

Download reviderede diagnosekriterier for demens.

Senest opdateret: 16. februar 2015