Til forsiden

Omkostninger forbundet med demens

De samfundsmæssige omkostninger forbundet med demens i Danmark kendes ikke med sikkerhed, men kan på baggrund af omkostningsdata fra en række kommuner i Region Hovedstaden anslås til at ligge i omegnen af 10 mia. årligt. Heraf udgør omkostninger til bl.a. plejeboliger, hjemmehjælp og hjemmesygepleje langt de tungeste poster.
beregninger_1200x800.jpg

Hvis man tager udgangspunkt i, at der i Danmark er ca. 35.100 personer fra 65-års alderen og opefter, der har en demensdiagnose, kan de samlede årlige direkte omkostninger anslås til i omegnen af 10 milliarder kr.

Tager man udgangspunkt i prævalensestimater af demens baseret på befolkningsundersøgelser, bliver omkostningsestimatet væsentligt højere. 

Det er imidlertid forbundet med betydelig usikkerhed at udarbejde omkostningsestimater for det formodede ’mørketal’ af udiagnosticerede ældre med demens. Dels er estimater af mørketallets størrelse i sig selv omgærdet med usikkerhed, dels er det uklart, om udiagnosticerede ældre med demens i gennemsnit koster det samme, som ældre med en demensdiagnose.

Omkostningerne afhænger blandt andet af graden af demens – jo sværere demens, jo højere omkostninger. Men fordelingen af sværhedsgrad af demens er næppe den samme blandt diagnosticerede og udiagnosticerede ældre med demens.

Som følge af væksten i ældrebefolkningen og dermed en forventet vækst i antallet af demente, er der næppe tvivl om, at udgifterne forbundet med demens vil stige betydeligt i de kommende årtier.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger kan opdeles i direkte sundhedsomkostninger og direkte sociale omkostninger. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden har opgjort omkostninger ved forbrug af sundhedsydelser for borgere med demens 2012. De gennemsnitlige årlige omkostninger lå omkring 51.000 kr. fordelt på følgende poster:

  • praksissektor: 3.900 kr.
  • hospitalssektor somatik: 33.500 kr.
  • hospitalssektor psykiatri: 4.000 kr.
  • medicin: 9.700 kr.

For alle borgere i Region Hovedstaden lå de gennemsnitlige direkte sundhedsomkostninger i 2012 på 19.300 kr. svarende til at meromkostningerne forbundet med demens er knap 32.000 kr. årligt per person.

Direkte sociale omkostninger, der omfatter udgifter til plejeboliger, dagtilbud, hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske med videre, menes at udgøre størstedelen af de samlede direkte omkostninger. Heraf udgør omkostninger til plejeboliger den tungeste udgiftspost. 

På baggrund af en sundhedsøkonomisk analyse udarbejdet af den svenske Socialstyrelse kan de gennemsnitlige direkte omkostninger per person med demens estimeres til ca. 270.000 til 290.000 kr. årligt (i 2013).

Udgiften per person varierer betydeligt afhængigt af den enkeltes demensgrad. Ved svær demens er udgiften f.eks. ca. fire gange højere end ved let demens.

Omkostninger forbundet med uformel pleje

Den svenske Socialstyrelse opererer med en omkostningsmodel, hvor det gennemsnitlige tidsforbrug per case er 1,9 time per døgn for hjemmeboende med demens og 0,3 timer per døgn for beboere i plejebolig med demens.

Tiden værdiansættes som 35 % af den gennemsnitlige timeløn for gifte eller samboende omsorgsgivere, der antages at være uden for arbejdsmarkedet, og som den gennemsnitlige timeløn for øvrige omsorgsgivere, der antages at være erhvervsaktive. Fordelingen af erhvervsaktive og erhvervsinaktive omsorgsgivere antages at være 1:2, hvilket giver en vægtet timeløn på 152 svenske kroner i 2012.

En tilsvarende dansk omkostningsmodel for 2013 kan konstrueres baseret på følgende forudsætninger: ca. 58.669 hjemmeboende demente, ca. 30.524 demente i plejebolig, gennemsnitlig timeløn 295,48 danske kr, vægtet gennemsnitlig timeløn 167,44 kr. Det giver et omkostningsestimat for uformel pleje på knap 7,4 mia. kr.


 

Senest opdateret: 31. august 2018