Til forsiden

Forekomst af demens i Europa

Alzheimer’s Disease International (ADI) udgiver hvert år rapporten ”World Alzheimer Report”, der bl.a. indeholder prævalenstal for hele verden. I 2015 handlede rapporten om forekomsten af demens globalt set og de sundhedsøkonomiske konsekvenser af demens.

Hvor mange europæere vil få demens?

Det aktuelle antal ældre i Europa med demens anslås at være ca. 10,5 millioner. Estimatet stammer fra World Alzheimer Report 2015 udgivet af Alzheimer's Disease International. Estimatet for hele Europa er baseret på separate estimater af forekomsten af demens i henholdsvis Vest-, Central og Østeuropa, der tager højde for forskelle i alders- og kønsfordelingen i disse regioners ældrebefolkning.

I Vesteuropa skønnes ca. 6,9% af ældrebefolkningen (fra 60 år og opefter) at være ramt af demens, hvorimod personer med demens i Central- og Østeuropa kun skønnes at udgøre henholdsvis 4,0% og 4,6% af ældrebefolkningen. Forskellen kan primært forklares ved forskelle i aldersfordelingen blandt de 60+ årige. Da befolkningen i Vesteuropa har en relativt høj middellevealder og da risikoen for at udvikle demens øges med alderen, er resultatet en relativt større andel demente i ældrebefolkningen.

Estimater af antallet af ældre med demens i Europa fremgår af tabellen, der er baseret på World Alzheimer Report 2015. Tabellen indeholder også fremskrivninger (prognoser) vedrørende det forventede antal af ældre med demens i henholdsvis 2030 og 2050.
 

Som det fremgår af tabellen forventes Europa som helhed at få en ca. 28% tilvækst af ældre med demens inden for de næste 15 år og ca. 78% tilvækst indenfor de næste 35 år – for så vidt at det giver nogen mening at lave prognoser for sygdomsforekomst så langt frem i tiden.

Hent World Alzheimer Report 2015

Figuren (nedenfor) er en grafisk fremstilling af prognoser for forekomst af demens i Europa i perioden 2015-2050 baseret på estimaterne i tabellen.

 

Senest opdateret: 31. august 2018