Til forsiden

OBS: Danmarkskortet på denne side egner sig desværre ikke til visning på smartphone eller tablet. Se i stedet tallene i tabellen længere nede på siden.  

Forekomst af demens i Danmark

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af den stigende middellevealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en betydelig vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier.
# # # # # # empty empty Danmarkskort

Klik på landkortet og se prognoserne for antallet af demente i dag og i fremtiden i hver af de 5 regioner samt de 98 kommuner.

Hvor mange personer med demens er der i Danmark?

Antallet af demente i Danmark kendes ikke med sikkerhed. Antallet kan opgøres på to forskellige måder: Man kan se på, hvor mange personer, der har en demensdiagnose – eller man kan lave stikprøveundersøgelser, hvor man undersøger et repræsentativt udsnit af befolkningen.

I 2014 var godt 35.000 danskere fra 65-års alderen og opefter registreret med en demensdiagnose I Landspatientregisteret. Antallet af 'yngre' med en demensdiagnose er ca. 3.000 (årligt gennemsnit for perioden 2010-2012). Hertil kommer et ukendt antal personer, der kun har fået en demensdiagnose i primærsektoren, samt et mørketal bestående af udiagnosticerede personer med demens. Studier fra andre europæiske lande tyder på, at op imod 60 % af demenstilfældene er udiagnosticerede.

Alzheimer's Disease International (ADI) har samlet resultaterne fra et stort antal vesteuropæiske befolkningsundersøgelser, heraf to danske, af forekomsten af demens i World Alzheimer Report 2015. Hvis alders- og kønsopdelte procentsatser for forekomsten af demens (prævalensrater) fra denne rapport kombineres med data fra Danmarks Statistik vedrørende ældrebefolkningens størrelse og sammensætning, kan antallet af danskere med demens fra 60-års alderen og opefter anslås til omkring 87.000 i 2017.

Prævalensraterne fra ADI anvendes af bl.a. WHO og den danske Sundhedsstyrelse og udgør en slags international konsensus. Der findes imidlertid studier, der tyder på, at forekomsten af demens kunne være både højere og lavere. Hvis resultaterne fra et dansk studie fra 1997  det såkaldte Odensestudie  fremskrives til 2015 kan antallet af demente estimeres til godt 100.000. I den modsatte ende ligger resultaterne fra f.eks. det engelske the Cognitive Function and Ageing Study II fra 2013, der giver et estimat på ca. 62.000 personer med demens i Danmark.

Prognose for antal personer med demens i Danmark 2017-2040:

2017 2020 2025 2030 2035 2040
87.319 93.506 106.877 122.738 138.097 149.882

Download pdf med tal for hele landet og de fem regioner

Det er svært at spå  især om fremtiden

Usikkerheden for den langsigtede prognose er betydelig. Jo længere ud i fremtiden man forsøger at fremskrive, jo mere vokser usikkerheden.

Fremskrivningen er baseret på to antagelser, der hver for sig rummer en vis usikkerhed:

For det første antages, at det er muligt at foretage pålidelige fremskrivninger af ældrebefolkningen op til 25 år frem i tiden. Men befolkningsfremskrivninger påvirkes af forhold som middellevetid, dødelighed på forskellige alderstrin, ind- og udvandring, der ikke kan forudsiges med fuld sikkerhed.

For det andet antages, at prævalenstallene fra vesteuropæiske befolkningsundersøgelser fra de seneste ca. 25 år uden videre kan overføres til danske forhold. Der er de senere år kommet undersøgelser fra henholdsvis Rotterdam, Stockholm og områder i England og Wales, der tyder på, at tilvæksten af personer med demens (incidens) er stagneret, og at antallet af personer med demens (prævalens) stiger langsommere end tidligere påvist.

Den mulige stagnation i forekomsten af demens hænger måske sammen med, at ældrebefolkningen nu om dage generelt har bedre helbred og højere uddannelsesniveau end tidligere. Hvis tendensen til en langsommere stigningstakst i antallet af personer med demens bekræftes i flere studier, vil der blive behov for yderligere justeringer af de foreliggende estimater og fremskrivninger.

Men uanset den nævnte usikkerhed er der ikke tvivl om, at demens udgør en hyppig sygdomstilstand, og at vi i de kommende år som følge af den voksende ældrebefolkning må forvente et øget antal personer med demens.

Hele-landet_2017.jpg

Senest opdateret: 08. januar 2018