Til forsiden

OBS: Danmarkskortet på denne side egner sig desværre ikke til visning på smartphone eller tablet. Se i stedet tallene i tabellen længere nede på siden.  

Forekomst af demens i Danmark

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af den stigende middellevealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en langsom vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier.
# # # # # # empty empty Danmarkskort

Klik på landkortet og se fremskrivninger for antallet af demente i dag og i fremtiden i hver af de 5 regioner samt de 98 kommuner.

Hvor mange danskere har demens?

Antallet af personer med demens i Danmark kendes ikke med sikkerhed. Antallet kan opgøres på to forskellige måder:

  • man kan se i nationale registre, hvor mange personer, der har en demensdiagnose
  • man kan tage udgangspunkt i stikprøveundersøgelser, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen er udredt for demens

Antal registrerede

I registerforskningsøjemed kan demens defineres som 1) en registreret demensdiagnose i Landspatientregisteret eller det Psykiatriske Centralregister eller 2) mindst én indløst recept på demensmedicin registreret i Lægemiddeldatabasen. I 2015 havde 36.300 danskere fra 65-års alderen og opefter en demensdiagnose i følge oplysninger fra danske registre.

Yderligere omkring 3.000 personer under 65 år har en demensdiagnose (årligt gennemsnit for perioden 2010-2012), men ifølge en dansk stikprøveundersøgelse fra 2012 er gyldigheden eller præcisionen af demensdiagnoser blandt ’yngre’ ikke særlig god.

De nationale diagnoseregistre indeholder kun demensdiagnoser stillet i sekundærsektoren (dvs. i hospitalsregi). Demensdiagnoser stillet i primærsektoren (af egen læge) indgår ikke i registrene.

Estimat fra befolkningsundersøgelser

Alzheimer's Disease International (ADI) har samlet resultaterne fra et stort antal vesteuropæiske befolkningsundersøgelser, heraf to danske, af forekomsten af demens i World Alzheimer Report 2015. Hvis alders- og kønsopdelte procentsatser for forekomsten af demens (prævalensrater) fra denne rapport kombineres med data fra Danmarks Statistik vedrørende ældrebefolkningens størrelse og sammensætning, kan antallet af danskere med demens fra 65-års alderen og opefter anslås til omkring 82.000 i 2017. Hvis aldersgruppen 60-65 år tælles med, stiger estimatet til omkring 87.000. Prævalensraterne fra ADI anvendes af bl.a. WHO og udgør en slags international konsensus.

Mørketal

Forskellen på 45.700 mellem antallet af registrerede demenstilfælde (36.300) og estimatet baseret på befolkningsundersøgelser (ca. 82.000) er betydelig. Det tilsyneladende store mørketal kan delvis forklares ved den træghed, der er indbygget i vores sundhedsvæsen. Ifølge en norsk registerundersøgelse fra 2015 går der i gennemsnit tre år fra debut af demenssymptomer til diagnosen stilles, hvilket bl.a. hænger sammen med, at henvisning og udredning nødvendigvis tager en vis tid. Personer med tidlige demenssymptomer, der endnu ikke har fået en diagnose, tæller med i befolkningsundersøgelser, men ikke i registrene. En anden mulig forklaring på mørketallet er, at demens generelt underdiagnosticeres.

Vokser antallet af ældre med demens?

Det er som bekendt vanskeligt at spå – især om fremtiden. Danmarks Statistik udarbejder løbende befolkningsfremskrivninger, hvoraf det fremgår, at ældrebefolkningen forventes at vokse fra ca. 1,1 mio. i dag til godt 1,5 mio. i 2018. Det svarer til en tilvækst i ældrebefolkningen på knap 40 %.

Fremskrivning af ældrebefolkningen i perioden 2018-2040

2018 2025 2030 2035 2040
1.116.063 1.260.696 1.374.979 1.481.602 1.548.986

Det er imidlertid usikkert, om vi skal forvente en tilsvarende tilvækst i antallet af ældre med demens. Andelen af ældrebefolkningen, der får en demensdiagnose – den såkaldte incidensrate – er faldet de senere år. Ifølge foreløbige resultater fra et dansk registerstudie er der siden 2003 sket et årligt fald på ca. 2 % i incidensraten for demens. Så selv om ældrebefolkningen forventes at vokse med knap 2 % årligt, så ser det ud til, at andelen af ældrebefolkningen, der får en demensdiagnose, skrumper omtrent tilsvarende.

Antallet af ældre med en demensdiagnose – også kaldet prævalensen – steg i perioden 1996 til 2011 fra 14.300 til 35.300 personer svarende til en stigning på ca. 1.400 registrerede demenstilfælde årligt. Men i 2011 knækkede kurven tilsyneladende. I perioden 2011 til 2015 er antallet af ældre med en demensdiagnose kun steget med ca. 250 personer årligt.

International forskning

Resultaterne fra det danske registerstudie understøttes af resultater fra befolkningsundersøgelser fra bl.a. USA, Holland og Storbritannien, der viser henholdsvis faldende eller stagnerende incidens og prævalens.

Eksempelvis fandt the English Longitudinal Study of Aging (ELSA) et fald i incidens af demens på 2,7 % årligt I perioden 2002 til 2013. Det amerikanske Health and Retirement Study fandt, at andelen af ældre med demens faldt fra 11,6 % i år 2000 til 8,8 % i 2012. Tilsvarende tendenser er påvist i det engelske Cognitive Function and Aging Study og i det amerikanske Framingham Heart Study.

Forklaringen på den faldende incidens og langsommere stigning i prævalens kendes ikke med sikkerhed, men hænger måske sammen med, at ældrebefolkningen nu om dage generelt har bedre helbred og højere uddannelsesniveau end tidligere. Bedre forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme mindsker risikoen for at udvikle demens og udskyder formentlig også debuttidspunktet for demens.

Download pdf med tal for hele landet og de fem regioner

Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, et al. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme. København: Sundhedsstyrelsen, 2015

 

Statusrapport på demensområdet i Danmark. København: Sundheds- og Ældreministeriet, 2016.

 

Løngaard K, Hare-Brund H. Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016. 2017.

 

Salem LC, Andersen BB, Nielsen TR, Stokholm J, Jorgensen MB, Rasmussen MH, et al. Overdiagnosis of dementia in young patients - a nationwide register-based study. DementGeriatrCogn Disord. 2012;34(5-6):292-9

 

World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of Dementia. London: Alzheimer's Disease International

 

Vossius C, Selbæk G, Ydstebø AE, Benth JS, Godager G, Lurås H, et al. Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) kortversjon. Brumunddal: Alderspsykiatrisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet, 2015.

 

Statistikbanken.dk

Senest opdateret: 25. juni 2018