Til forsiden

Tal og statistik om demens

Man forventer et øget antal personer med demens i Danmark i de kommende år som følge af den voksende ældrebefolkning. Se her de vigtigste nøgletal for demens, bl.a. forekomst, antal nye tilfælde og fordeling af demenssygdomme.
Mennesker_flok_1200px.jpg

Prævalens = forekomst

Antallet af personer med demens på et givent tidspunkt

Incidens = nye tilfælde
Antallet af nye demenstilfælde i løbet af en given tidsperiode 

Hvor mange personer har demens (prævalens)?

 • En dansk undersøgelse fra 2019 viser, at ca. 36.000 personer over 65 år i 2015 var registreret med en demensdiagnose. Det vurderes dog, at langt fra alle med demens registreres i de nationale registre (Landspatientregistret, Lægemiddelregistret og det Psykiatriske Centralregister).
 • På baggrund af internationale befolkningsundersøgelser anslås, at ca. 82.000 ældre (65+ årige) i Danmark har demens. Hvis vi medregner aldersgruppen 60-64 årige, vokser estimatet til ca. 89.000 personer. Der er tale om usikre estimater. Kvinder har højere middellevetid end mænd og der er flere ældre kvinder end ældre mænd med demens.
 • Ca. 3.000 personer under 65 år er registreret med en demensdiagnose, men gyldigheden af diagnosen i denne aldersgruppe er usikker. I de yngre aldersgrupper er der flere mænd end kvinder med demens.  

Anslået forekomst af demens i Danmark fordelt på regioner og kommuner


Hvilke aldersgrupper får demens? 

procentvis fordeling demens m_k 550px
Figuren viser estimerede prævalensrater for demens fra World Alzheimer Report 2015 baseret på befolkningsundersøgelser.

Som det fremgår af figuren, rammer demens oftest ældre personer, men demenssygdomme kan i sjældne tilfælde debutere helt nede omkring 40-årsalderen. 

 • Forekomsten af demens i ældrebefolkningen (+65 år) kendes ikke med sikkerhed. Rundt regnet 3,5% af ældrebefolkningen er registreret med en demensdiagnose, men ifølge estimater baseret på befolkningsundersøgelser kan helt op imod 7,5% af ældrebefolkningen have demens.
 • Forekomsten af demens øges markant med alderen. Fra ca. 1-2% i aldersgruppen 60-64 år til 24-45% i aldersgruppen 90+ år.​

Hvor mange nye tilfælde af demens er der om året (incidens)? 

 • Hvert år registreres ca. 8.000 nye tilfælde af demens i de nationale registre.   
 • I 2018 blev ca. 9.200 nyhenviste patienter udredt i en demensudredningsenhed i hospitalssektoren. Ca. 6.000 af disse fik en demensdiagnose. Ca. 2.000 patienter fik en demensdiagnose ved andre typer hospitalsafdelinger.
 • I perioden 2004 til 2015 er andelen af ældrebefolkningen, der registreres med en demensdiagnose indenfor et givent år (incidensrate), faldet med ca. 2% årligt. Data fra 2015 og fremefter er ikke opgjort.

​Hvor mange sygdomme kan give demens? 

 • Op imod 200 forskellige sygdomme kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser. Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom, men mange andre hjernesygdomme kan være årsag til demens. 

 

Hvilke demenssygdomme er de mest udbredte? 

Blandt ældre (65+ årige) med demens har godt 60 pct. Alzheimers sygdom, hvilket kun er tilfældet for ca. 30-40 procent af personer under 65 år med demens. Fordelingen af demenssygdommme varierer fra aldersgruppe til aldersgruppe. 

Se fordeling af demenssygdomme her


Er demens en dødelig sygdom?

Demenssygdomme udvikler sig gradvis og er dødelige, men man kan leve med demens i mange år.  

 • Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark. 

Hvor mange er pårørende til en person med demens?

 • Op imod 300.000-400.000 personer i Danmark er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom. 

Hvor mange får lægemidler mod demens? 

Ikke alle med demens kan få antidemensmedicin, men lægemidler mod demens kan gives til patienter med Alzheimers sygdom, Lewy body demens og demens ved Parkinsons sygdom. 

 •  Ca. 18.000 - 20.000 personer i Danmark får lægemidler mod demens i følge Lægemiddelstatistikregistret. 

Forbrug af medicin mod demens


Hvad koster demens samfundet?

 • Tallet er usikkert, men man mener, at de direkte omkostninger ved demens er ca. 24 milliarder kr. om året i Danmark. 

Hertil kommer indirekte udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og til de pårørendes indsats. 

Omkostninger forbundet med demens


Globale nøgletal:

 • World Alzheimer Report 2015 anslår, at ca.131 millioner mennesker på verdensplan vil have demens i år 2050.

Demens globalt

Demens i Europa

 

Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, et al. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme. København: Sundhedsstyrelsen, 2015
Statusrapport på demensområdet i Danmark. København: Sundheds- og Ældreministeriet, 2016.
Statistikbanken.dk
World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of Dementia. London: Alzheimer's Disease International
Vossius C, Selbæk G, Ydstebø AE, Benth JS, Godager G, Lurås H, et al. Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) kortversjon. Brumunddal: Alderspsykiatrisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet, 2015.
Matthews FE, Stephan BC, Robinson L, Jagger C, Barnes LE, Arthur A, et al. A two decade dementia incidence comparison from the Cognitive Function and Ageing Studies I and II. Nat Commun. 2016;7:11398.
Matthews FE, Arthur A, Barnes LE et al. A two-decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years and older from three geographical areas of England: results of the Cognitive Function and Ageing Study I and II. Lancet 2013;382:1405-12
Satizabal CL, Beiser AS, Chouraki V, Chene G, Dufouil C, Seshadri S. Incidence of Dementia over Three Decades in the Framingham Heart Study. N Engl J Med. 2016;374(6):523-32.
Schrijvers EM, Verhaaren BF, Koudstaal PJ, Hofman A, Ikram MA, Breteler MM. Is dementia incidence declining?: Trends in dementia incidence since 1990 in the Rotterdam Study. Neurology. 2012;78(19):1456-63.
Ahmadi-Abhari S, Guzman-Castillo M, Bandosz P, Shipley MJ, Muniz-Terrera G, Singh-Manoux A, et al. Temporal trend in dementia incidence since 2002 and projections for prevalence in England and Wales to 2040: modelling study. BMJ. 2017;358:j2856.