Til forsiden

Uddannelse

I følge befolkningsundersøgelser er et højt uddannelsesniveau forbundet med ca. 42 % mindsket risiko for udvikling af demens senere i livet. Der er flere forklaringsmodeller for, hvordan uddannelse kan være med til at beskytte mod demens.

Resultater fra en række systematiske gennemgange og metaanalyser af befolkningsundersøgelser viser nogenlunde samstemmende, at uddannelse har en beskyttende effekt mod demens. Den seneste metaanalyse (World Alzheimer Report 2014) finder, at et højt uddannelsesniveau mindsker risikoen for demens med ca. 42 %. Mere præcist udtrykt er den relative risiko (RR) for lang uddannelse versus kort uddannelse 0,58 (95 % konfidensinterval 0,51-0,66), hvilket svarer til en risikoreduktion på 0,42 (95 % konfidensinterval 0,34-0,49).

Metaanalysen er baseret på 33 studier, hvor effektstørrelser for uddannelse er justeret for alder, køn og andre relevante baggrundsvariable. Tidligere metaanalyser har fundet reduktion i risiko inden for intervallet 38 % til 47 %.

Forklaringsmodeller

Årsagen til, at uddannelse tilsyneladende har en beskyttende virkning mod demens kendes ikke, men der er udviklet forskellige forklaringsmodeller, der ikke nødvendigvis udelukker hinanden:

1. Kognitiv reserve

Uddannelse bidrager til at gøre hjernen mere effektiv – fx ved at udvikle flere og bedre forbindelse mellem neuronerne og/eller påvirke nogle af hjernens signalsystemer. Personer med lang uddannelse udvikler de samme sygdomsforandringer i hjernen, der er karakteristiske for begyndende demens, som andre mennesker. Men fordi veluddannede personer har mere effektive hjerner, kompenserer de bedre for sygdomsforandringerne og forbliver kognitivt intakte i længere tid.

2. Uddannelse og livsstil hænger sammen

Personer med lang uddannelse har som gruppe betragtet en sundere livsstil end personer med kort uddannelse og har så at sige et bedre ’hjernehelbred’. De spiser fx sundere, bliver eksponeret for færre skadelige påvirkninger i deres arbejdsmiljø og er bedre til at søge læge, når det er relevant.

I de omtalte metaanalyser af sammenhængen mellem uddannelse og risiko for demens, forsøger man typisk at kontrollere statistisk for en række variable knyttet til livsstil, men let er det ikke.

3. Uddannelse er stedfortræder for andre faktorer

Det er ikke uddannelse i sig selv, men bagvedliggende variable som intelligens eller associerede variable som erhverv og sociøokonomisk status, der giver den beskyttende effekt mod demens.

(Opdateret september 2016)

Senest opdateret: 08. september 2016