Til forsiden

Ansøgning om hjælpemidler

Alle - det vil sige borgeren selv, pårørende, plejepersonale m.fl. - kan ansøge om hjælpemidler.

Ansøgning sker til bopælskommunen - se mere på Borger.dk: 
 
Ansøgning om hjælpemidler og forbrugsgoder

Kommunens vurdering

De fleste kommuner har en hjælpemiddelafdeling med tilknytning af en eller flere ergoterapeuter, der vurderer behovet for hjælpemidler på baggrund af en samlet evaluering af borgerens hverdagsliv og personlige vaner samt daglige aktiviteter. I forbindelse med vurderingen kan kommunen indhente oplysninger om funktionsevne hos relevante instanser (sygehus eller praktiserende læge m.v.) Da en borger med demens ikke altid selv kan redegøre for sit funktionsniveau og behov for hjælpemidler, kan det være nødvendigt også at søge oplysninger hos pårørende.

Kravspecifikation

Der opstilles en kravspecifikation, der beskriver, hvilke krav et konkret hjælpemiddel skal kunne leve op til. Ergoterapeuten foretager endvidere afprøvning og tilpasning af hjælpemidlerne og instruerer i deres anvendelse. Hvis der er flere valgmuligheder, skal man som udgangspunkt vælge det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. For nogle typer hjælpemidler er der dog "frit valg". Det vil sige, at der er mulighed for at vælge et hjælpemiddel fra en selvvalgt leverandør, hvis det opfylder kravspecifikationen. Borgeren indkøber så selv hjælpemidlet og modtager et tilskud fra kommunen svarende til det beløb, kommunen selv skulle have betalt.

Det videre forløb

Hjælpemidler udlånes almindeligvis gratis af kommunen. I nogle tilfælde skal borgeren dog selv betale en del af udgiften. Efter brug tilbageleveres hjælpemidlet til kommunen. Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad afhjælper de varige følger af en nedsat funktionsevne
  • i væsentlig grad letter den daglige tilværelse
  • er nødvendig for at kunne udøve et erhverv

Hvis kommunen afslår at bevillige et hjælpemiddel, har borgeren krav på en begrundet afgørelse samt en klagevejledning fra kommunen. Klagen skal indgives senest inden 28 dage fra afgørelsen er truffet. Klageren skal henvende sig til den medarbejder, som har truffet afgørelsen.

Senest opdateret: 30. september 2016