Til forsiden

Er der evidens for effekten af metoder til pleje og omsorg?

Der er mange vanskeligheder forbundet med at måle effekten af de forskellige typer af indsatser, metoder og tiltag, som pleje- og omsorgsområdet indeholder. De arbejdsmetoder, som man anvender, er overvejende baseret på mange års praktisk erfaring og almindelig sund fornuft.

Der foreligger to omfattende medicinske teknologivurderinger (MTV-rapporter) fra henholdsvis det svenske udvalg for medicinsk evaluering (SBU) og det canadiske Ontario Medical Advisory Secretariat (OMAS)(1;2). Rapporterne indeholder en systematisk og kritisk gennemgang af den videnskabelige forskning i effekten af forskellige typer interventioner indenfor plejeområdet. De vigtigste resultater og konklusioner fra de to udenlandske MTV-rapporter er præsenteret i en såkaldt 'kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering' udgivet af Sundhedsstyrelsen (3).

Videnskabelige undersøgelser indenfor pleje- og omsorgsområdet er generelt behæftet med metodemæssige problemer, hvoraf nogle af de hyppigste er:

  • interventioner og effektmål varierer fra undersøgelse til undersøgelse
  • der er kun få studier, hvor man afprøver de samme interventioner på en ensartet måde
  • deltagernes præcise diagnose oplyses ikke i alle studier
  • nogle interventioner er kun afprøvet i en enkelt undersøgelse (hvilket ikke udgør tilstrækkelig evidens for en eventuel effekt)
  • i nogle undersøgelser ses en sammenblanding af formål, intervention og resultater

De nævnte metodeproblemer gør det svært at sammenligne resultater på tværs af studierne og drage sikre konklusioner vedrørende en eventuel effekt af interventionerne.

Studiernes manglende kvalitet

Ved anvendelse af stringente og systematiske videnskabelige kriterier for vurdering af studiernes kvalitet - som i de canadiske og svenske MTV-rapporter - bliver størstedelen af de eksisterende undersøgelser kasseret på grund af metodeproblemer. Fraværet af videnskabelig evidens hænger således i høj grad sammen med problemer knyttet til studiernes design, kvalitet og sammenlignelighed. I princippet kunne flere af interventionsmetoderne godt have en vis effekt, men kvaliteten af de foreliggende videnskabelige undersøgelser af effekten er ofte utilstrækkelig.

Dansk rapport

Ud over de to MTV-rapporter fra udlandet foreligger der en dansk rapport, der indeholder en samlet præsentation af de meste anvendte pleje- og omsorgsmetoder (4). Rapporten indeholder desuden en oversigt over den effekt, der siden 1990 er påvist i videnskabelige undersøgelser af metoderne.

I det omfang, der foreligger videnskabelig dokumentation (evidens) for effekt, omtales det i forbindelse med de specifikke indsatser og tiltag indenfor pleje- og omsorgsområdet.

Senest opdateret: 03. oktober 2016