Til forsiden

Fysisk træning og motion

Fysisk aktivitet og funktionstræning er vigtige elementer i pleje og omsorg af mennesker med demens. 
fysisk traening_web.jpg

På grund af de kognitive forandringer ved demens bruges kroppen oftest mindre. Det skyldes flere forhold - eksempelvis at:

  • det sociale netværk bliver mindre
  • man får sværere ved at finde ud af hverdagens sammensatte gøremål
  • man får sværere ved at huske eller finde vej
  • overblik og initiativ svækkes

Kognitiv svækkelse kan således indirekte medvirke til kropslig svækkelse.

Målet for fysisk træning er ikke kun at bedre funktionsevne, bevægelighed, kredsløb og kondition, men også at støtte identitetsfølelsen. Kropslige forandringer kan true identiteten. Der bør være fokus på kroppen hos personer med demens, idet der er risiko for tab af identitet på samme måde som beskrevet vedrørende tab af meningsfuld aktivitet. De to problemer kan forstærke hinanden.

Egentlig funktionstræning med redskaber vil som oftest kun kunne gennemføres tidligt i et demensforløb. Allerede indlærte fysiske aktiviteter kan bevares langt hen i forløbet - eksempelvis sportsgrene. Senere i forløbet vil den fysiske træning have karakter af motion eller leg, hvor fokus også er rettet mod stimulering af sanser, balance, reaktionsevne og vågenhed.

Ældreforum har udviklet et idékatalog med inspiration til fysisk og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Ældreforums idékatalog til fysiske og mentale aktiviteter 

Er der effekt af fysisk træning?

Forskningen vedrørende en eventuel effekt af fysisk træning og motion hos personer med demens er systematisk gennemgået i to medicinske teknologivurderinger (MTV-rapporter) udarbejdet af henholdsvis det svenske udvalg for medicinsk evaluering (SBU) og det canadiske Ontario Medical Advisory Secretariat (OMAS).

  • I den canadiske MTV-rapport konkluderes, at fysisk træning kan medføre forbedring i fysisk funktion. Det er dog uklart, hvorvidt fysisk træning har effekt på bevarelsen af ADL-funktioner.
  • I den svenske MTV-rapport konkluderes nogenlunde samstemmende, at fysisk træning kan medføre forbedring i såvel fysisk som kognitiv funktion.

Konklusionerne i den canadiske MTV-rapport er baseret på to oversigtsartikler fra henholdsvis 1999 og 2004. Konklusionerne i den svenske MTV-rapport er baseret på oversigtsartiklen fra 2004 suppleret med yderligere fem randomiserede kliniske afprøvninger (RCT).

I Danmark er der gennemført et randomiseret kontrolleret studie vedrørende intensiv fysisk træning af personer med Alzheimers sygdom i let grad, det såkaldte ADEX-studie. Resultaterne blev publiceret i 2015. ADEX er en forkortelse af projekttitlen Preserving quality of life, physical health and functional ability in Alzheimer's disease: The effect of physical exercise

Læs mere om ADEX-studiet

Senest opdateret: 22. august 2019