Til forsiden

Stedfortrædende samtykke til behandling

For en person med demens, der varigt mangler evnen til at give samtykke til behandling, indtræder nærmeste pårørende i vedkommendes sted. Det betyder, at den pårørende giver samtykke på vegne af personen med demens, og derfor skal have den nødvendige information.

Har personen med demens fået beskikket en personlig værge med kompetence i helbredsspørgsmål, eller der er en personlig fremtidsfuldmægtig, kan værgen eller den fremtidsfuldmægtige varetage personens interesser i behandlingssituationen.

Det er sundhedspersonen, der i den konkrete situation afgør, hvem der må betragtes som nærmeste pårørende. Hvis sundhedspersonen skønner, at den pårørende eller værgen ikke varetager personen med demens’ interesser, skal Styrelsen for Patientsikkerhed inddrages i spørgsmålet. Behandlingen kan gennemføres, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed giver sin tilslutning.

Er der hverken pårørende eller værge, kan en påtænkt behandling alligevel iværksættes, hvis en anden sundhedsperson, der ikke har eller skal have med behandlingen at gøre, tilslutter sig dette.

Det gælder dog ikke for mindre indgribende behandling med hensyn til omfang og varighed, fx temperaturtagning, skiftning af sårforbinding, som kan igangsættes uden inddragelse af en anden sundhedsperson. Denne regel gælder kun, hvis der ikke er pårørende eller andre til at give et stedfortrædende samtykke. 

Information om behandling skal tilpasses modtagerens forudsætninger

Mennesker med demens skal altid informeres og inddrages i drøftelserne i det omfang, det kan lade sig gøre. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger, hvor der fx skal tages hensyn til demenssygdom, modenhed eller andet.

Hvis personen med demens kommer med relevante tilkendegivelser i den aktuelle situation, skal de respekteres. Hvis personen fx i ord eller handling modsætter sig behandling, skal dette respekteres. Hvis behandlingen skal gennemføres, skal der findes en hjemmel et andet sted, fx i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile eller psykiatriloven.  

Ved stedfortrædende samtykke skal det skrives i journalen, hvilken information der er givet til hvem, samt om den pårørende/værgen/fremtidsfuldmægtig har givet samtykke eller ej.

Der er enkelte områder, der er undtaget fra pårørende/værges/fremtidsfuldmægtigs stedfortrædende samtykke, fx stillingtagen til livsforlængende behandling og behandling med blodprodukter.

Baggrunden for dette er, at den pårørende skal varetage patienternes interesser. Det er i sundhedslovens forstand ikke at varetage en patients interesse ved fx at give afkald på livsforlængende behandling.

 

Senest opdateret: 13. december 2018