Til forsiden

Stedfortrædende samtykke til behandling

For demente patienter, der varigt mangler evnen til at give samtykke til behandling, indtræder nærmeste pårørende i den dementes sted.

Det betyder, at den pårørende skal have den nødvendige information, og på den baggrund give samtykke til behandling.

Har den demente fået beskikket en personlig værge med kompetence i helbredsspørgsmål, kan værgen varetage den dementes interesser i behandlingssituationen.

Det er sundhedspersonen, der i den konkrete situation afgør, hvem der må betragtes som nærmeste pårørende. Hvis sundhedspersonen skønner, at den pårørende eller værgen ikke varetager den dementes interesser, skal embedslægen/Sundhedsstyrelsen inddrages i spørgsmålet. Behandlingen kan gennemføres hvis embedslægen/Sundhedsstyrelsen giver sin tilslutning.

Er der hverken pårørende eller værge, kan en påtænkt behandling alligevel iværksættes, hvis en anden sundhedsperson, der ikke har eller skal have med behandlingen at gøre, tilslutter sig dette.

Det gælder dog ikke for mindre indgribende behandling med hensyn til omfang og varighed, fx temperaturtagning, skiftning af sårforbinding, som kan igangsættes uden inddragelse af en anden sundhedsperson.

Information om behandling skal tilpasses modtagerens forudsætninger

Den demente skal altid informeres og inddrages i drøftelserne i det omfang, det kan lade sig gøre.

Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til eksempelvis en demenssygdom, modenhed eller andet.

Hvis den demente kommer med relevante tilkendegivelser i den aktuelle situation, skal de respekteres.

Også ved stedfortrædende samtykke skal det skrives i journalen, hvilken information der er givet til hvem, samt om den pårørende/værgen har givet samtykke eller ej.

Der er enkelte områder, der er undtaget fra pårørende/værges stedfortrædende samtykke, fx stillingtagen til livsforlængende behandling og behandling med blodprodukter.

Baggrunden for dette er, at den pårørende skal varetage patienternes interesser. Det er i sundhedslovens forstand ikke at varetage en patients interesse ved fx at give afkald på livsforlængende behandling.

Senest opdateret: 16. februar 2015