Til forsiden

Omsorgspligt

Kommunen har pligt til at undgå omsorgssvigt hos borgere med en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Det fremgår af servicelovens § 82, stk. 1.

Det betyder konkret, at kommunen kan hjælpe personer med demens, selvom de ikke selv kan samtykke til det. Se servicelovens § 82, stk. 1

Hvis en person med demens på grund af sin sygdom ikke ønsker at få hjælp -  fx hvis personen ikke har sygdomsindsigt -  betyder omsorgspligten, at kommunen har pligt til at tilrettelægge indsatsen sådan, at forskellige pædagogiske tiltag afprøves med henblik på at hjælpe vedkommende. Det kan konkret betyde, at kommunen har pligt til med løbende mellemrum at besøge en borger med demens, selvom borgeren modsætter sig hjælpen.

Samarbejde med pårørende

Kommunen har pligt til at inddrage pårørende i varetagelsen af interesserne for en person med en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, fx demens. Det står i servicelovens § 82, stk. 2

Det er vigtigt at inddrage pårørende eller andre, der har et nært kendskab til en borger med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Herved sikres det bedst mulige grundlag for den hjælp, der ydes. Pårørende kan f.eks. være en ægtefælle, børn og søskende. Det er dog ikke afgørende, om der er en familiemæssig tilknytning.

Det vigtigste er, at de pårørende har et nært kendskab til borgeren og således kan være med til at varetage personens interesser. Hvis der er en værge eller fremtidsfuldmægtig, skal denne inddrages i de forhold, der omfatter værgemålet eller fremtidsfuldmagten.

Det er dog samtidigt meget vigtigt for kommunen at være opmærksom på at respektere borgerens selvbestemmelsesret og integritet.

Det betyder bl.a.:

  • Pårørende kan ikke give samtykke til anvendelse af magt.
  • Det er fx ikke tilstrækkeligt, hvis pårørende føler sig utryg ved den boform, som en borger har valgt/bor i.
  • Pårørende kan klage over magtanvendelse, hvis personen med demens ikke er i stand til at klage.
  • Pårørende kan have et vigtigt kendskab til borgeren, som gør, at kommunen kan undgå magtanvendelse (fx livshistorie)
  • Pårørende skal varetage personen med demens’ interesser. Derfor er det vigtigt med åbenhed over for de pårørende, men med respekt for tavshedspligten.
Senest opdateret: 13. december 2018