Til forsiden

Kommunens afgørelser og indstillinger samt klageadgang

Kommunens afgørelser om magtanvendelse er forvaltningsretlige afgørelser, der skal træffes af den kommunale forvaltning typisk efter anmodning fra det personale, der varetager den daglige pleje og omsorg. 

Borgeren eller borgerens pårørende kan klage over indgreb foretaget efter kapitel 24, 24 a og 24 b.

Nogle indgreb efter magtanvendelsesreglerne fore­tages af personalet, uden at der er truffet afgørelse af kommunalbestyrelsen. Disse magtanvendelser kan man klage over til kommunalbestyrelsen.

Andre indgreb efter magtanvendelsesreglerne foreta­ges på baggrund af en afgørelse, som kommunalbe­styrelsen har truffet. Man kan klage over kommunal­bestyrelsens afgørelse til Ankestyrelsen.

Endeligt træffes nogle afgørelser om flytning uden samtykke af Familieretshuset. Man kan klage over Familieretshusets afgørelse til Ankestyrelsen.

Klagefristen er 4 uger.             

Kilde: Regler om brug af magt overfor voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Socialstyrelsen 2019

Læs mere

www.ankestyrelsen.dk

Senest opdateret: 22. januar 2020