Til forsiden

Handleplan

I forbindelse med al magtanvendelse over for en borger skal kommunen udarbejde en handleplan i overensstemmelse med servicelovens § 141 med henblik på at tilrettelægge en handlingsorienteret indsats. 

Når der har været anvendt magt, er det obligatorisk at udarbejde en plan for, hvordan man fremover undgår lignende tilfælde af magtanvendelse. Handleplanen har til formål at beskrive overvejelser og pædagogi­ske metoder, som skal tages i brug for at forebygge magtanvendelse. Handleplanen skal også medvirke til at koordinere indsatsen i forhold til tilbud og akti­viteter med hensyn til bolig, beskæftigelse, fritid og undervisning. Udarbejdelse af handleplanen skal altid ske ud fra den enkelte borgers forudsætninger, og så vidt muligt i samarbejde med denne. Borgeren bør inddrages i en aktiv proces.

Udarbejdelse af handleplaner har også betydning for personalets retssikkerhed. Handleplanen sikrer, at til­rettelæggelsen og udførelsen af hjælpen til borgeren ikke overlades til den enkelte medarbejder, men er genstand for en fælles dialog. En dialog, hvor hand­linger og metoder i hjælpen til borgere med særlige behov fortsat bliver drøftet på baggrund af etiske overvejelser.

Kilde: Regler om brug af magt overfor voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Socialstyrelsen 2019

Kommunen skal være opmærksom på pligten til at inddrage pårørende i varetagelsen af en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevnes interesser, som følger af servicelovens § 82, stk. 2. Der er ikke i denne bestemmelse grundlag for at antage, at der er hjemmel til at videregive oplysninger, men pårørende kan give værdifuld viden om, hvordan hjælpen skal tilrettelægges.  

Hvad indeholder en handleplan?

Det er den kommunale forvaltnings ansvar at udarbejde en handleplan. Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af: 

  • den påtænkte indsats samt målet med indsatsen 
  • hvilke handlinger og metoder, der forventes af medarbejderne
  • hvornår og hvordan den påtænkte indsats skal evalueres.

Det er altså kommunens ansvar, og ikke den enkelte medarbejders, at der i den daglige pleje og omsorg bliver arbejdet bevidst henimod at undgå magtanvendelse.

Læs mere i servicelovens §§ 135 a og 141

Senest opdateret: 22. januar 2020