Til forsiden

Former for lovlig magtanvendelse

Læs om de forskellige former for lovlig magtanvendelse her.    

Følgende tiltag kan lovligt iværksættes enten ved det omsorgsgivende personales beslutning, kommunens afgørelse eller med godkendelse af Familieretshuset:

Servicelovens § 124 b, Fysisk guidning: Personalet kan bruge fysisk guidning, som led i omsorgen, for at sikre tryghed og trivsel for borgeren. Ved fysisk guidning forstås fx at lægge en arm om skulderen på en person for at vise, at man ønsker, at personen skal følge med. (ikke magtanvendelse, registrering ikke nødvendig)

Servicelovens § 124 c, Afværgehjælp: - Personalet kan kortvarigt fastholde eller føre en person væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at vedkommende forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier.

Servicelovens § 124 d, Fastholdelse: - Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til sin bolig eller til et andet opholdsrum, når personen er til fare for sig selv eller andre

Servicelovens § 125, Særlige døråbnere: - Der kan anvendes særlige døråbnere, når det er absolut nødvendigt for at afværge, at en eller flere borgere udsætter sig selv eller andre for at komme væsentlig til skade. Der må ikke benyttes egentlige aflåsningssystemer.

Servicelovens § 128, Stofseler: - Fastspænding af en borger med stofseler for at forhindre fald må kun bruges, når der er nærlig­gende risiko for, at borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, som fx bræk­kede lemmer, kraniebrud, hjernerystelse, tabte eller løse tænder.

Servicelovens § 128 b, Tryghedsskabende velfærdsteknologi: - Kommunalbestyrelsen kan afgøre, at trygheds­skabende velfærdsteknologi må bruges til en person i 12 måneder. (Lempeligere regler er dog gældende for borgere med demenssygdom. Se § 136 e)

Servicelovens § 128 c, Låsning og sikring af yderdøre og vinduer: - Kommunalbestyrelsen kan afgøre, at yderdøre eller vinduer til en borgers bolig på botilbud må låses i 12 måneder. Dette kan kun ske, hvis der er risiko for, at borgeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Servicelovens § 129 og 129 b, Flytning uden samtykke: - Disse §§ regulerer, hvor­når borgere, der modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give et gyldigt sam­tykke hertil, kan flyttes uden samtykke. Familieretshuset træffer afgørelsen efter ind­stilling fra kommunalbestyrelsen. Indgrebet skal indberettes. (flere muligheder, når det drejer sig om borgere med demens, se § 136 f)

Regler som gælder særligt for personer med demens (kap. 24 b):

Serviceloven § 136 c, Kortvarigt fastholdelse i personlig hygiejne situationer: - Personalet kan beslutte kortvarigt at fastholde en person i personlige hygiejne-situationer, hvis det er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sik­kerhed eller værdighed.

Serviceloven § 136 d, Fastholdelse mv. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd: Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til sin egen bolig eller et andet opholdsrum, hvis det er nødvendigt for at sik­re en eller flere andres tryghed, værdighed og sikkerhed.

Serviceloven § 136 e, Tryghedsskabende velfærdsteknologi: Personalet kan beslutte at bruge tryghedsskabende vel­færdsteknologi for at sikre personens tryghed, værdighed og omsorg. (Hvis den pågældende, fremtidsfuldmægtig eller værge ikke modsætter sig det, skal der ikke ske registrering og indberetning.)

Serviceloven § 136 f, Flytning uden samtykke: Kommunalbestyrelsen kan – for personer med demens el.lign., der ikke modsætter sig flytning, men som ikke kan give et informeret samtykke – træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud. Dog kun, hvis borgerens værge eller fremtidsfuldmægtig, med en fuldmagt på dette forhold, tiltræder afgørelsen.

Kilde: Regler om brug af magt overfor voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Socialstyrelsen 2019

Alle andre tiltag, der gennemtvinges over for borgeren end de ovenfor nævnte, er ulovlige, medmindre reglerne for nødret eller nødværge er opfyldt eller betingelserne i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile er opfyldt.

Kriterierne for at iværksætte magtanvendelse er strenge, og det skal i ansøgningen dokumenteres nøje, at kriterierne er opfyldt.

Flytning uden samtykke

At flytte i en plejebolig er et stort og indgribende skridt - også for mennesker med en demenssygdom. Det er en yderst personlig beslutning, og det kræver, at personen med demens har handleevne i behold til at kunne vurdere spørgsmålet om flytning, og hvilke konsekvenser en flytning vil have - samt ikke mindst hvilke konsekvenser, det vil have at blive boende.

Flytning i plejebolig kræver, at personen med demens kan give et gyldigt samtykke til at flytte. Er det ikke tilfældet, kan man kun flytte personen med demens i plejebolig efter magtanvendelsesreglerne i serviceloven.

For så vidt angår flytning i særligt botilbud uden samtykke, kan en person med demens uden handleevne og som ikke protesterer mod flytningen, blive flyttet, hvis en værge eller fremtidsfuldmægtig godkender kommunens indstilling til flytning.

Flytningen skal være påkrævet for, at personen med demens kan få den nødvendige hjælp, og det skal omsorgsmæssigt være det mest hensigtsmæssige for vedkommende. Ved flytning med værgesamtykke eller samtykke fra fremtidsfuldmægtig skal der foreligge speciallægefaglig dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. 

Protesterer personen med demens mod at flytte, skal kommunens indstilling godkendes af Familieretshuset. I denne situation skal det være absolut påkrævet at flytte personen med demens for, at han/hun kan få den nødvendige hjælp, den nødvendige hjælp kan ikke længere gives i den hidtidige bolig, personen med demens kan ikke længere overskue konsekvenserne af sine handlinger og udsætter sig for væsentlig personskade, og det skal være uforsvarligt at undlade flytning.

Kommunen kan indstille til Familieretshuset, at personen med demens flyttes til en anden plejebolig selvom ovenstående kriterier for flytning ikke er opfyldt. Det skal være i personens egen interesse at flytte, fx af hensyn til mulighederne for at bevare kontakten til familien.

Information om reglerne på Socialstyrelsens hjemmeside

Undervisningsmaterialer om magtanvendelse på Socialstyrelsens hjemmeside

Senest opdateret: 21. januar 2020