Til forsiden

Fremtidsfuldmagt

Ved at udstede en fremtidsfuldmagt efter fremtidsfuldmagtsloven kan man give en anden person mulighed for at handle på ens vegne, hvis man en dag ikke længere selv kan tage vare på sine forhold, fx pga. sygdom.

En fremtidsfuldmagt er en udstrakt selvbestemmelse, idet en person med den retlige handleevne i behold selv kan beslutte, hvem der skal varetage hans/hendes forhold, den dag personen ikke længere kan klare dette selv. Personen med demens kan også give fuldmægtigen anvisninger på, hvordan han/hun vil have varetaget forholdene.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fuldmagt alene giver en person mulighed for at varetage personen med demens’ behov.

Det betyder, at hvis en person med demens sælger et hus, som han/hun ejer ved hjælp af en fremtidsfuldmagt, tilhører pengene fra salget stadig personen med demens. Det er uden for rammerne af en fuldmagt fx at overføre penge fra personen med demens’ konto til sig selv. Hvis det er meningen, at eksempelvis hustruen i dette tilfælde skal have eksempelvis halvdelen af de penge, der kommer ud af salget, skal halvdelen af ejendommen overføres til ægtefællen. Det kan kun gøres, hvis personen med demens har sin retlige handleevne i behold. Hvis fuldmagten skal gælde med det samme, skal der oprettes en vedvarende fuldmagt efter reglerne i aftaleloven (det økonomiske område) eller gives partsrepræsentation efter reglerne i forvaltningslovens § 8. 

Hvem kan udstede en fremtidsfuldmagt?

Personer med handleevnen i behold kan udstede en fremtidsfuldmagt. Det betyder, at man skal kunne forstå indholdet i fuldmagten og konsekvenserne af at udstede den.  

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten oprettes i fremtidsfuldmagtsregistret via en digital selvbetjeningsløsning, som findes på www.tinglysning.dk. Fremtidsfuldmagten skal herefter vedstås for en notar. Det vil sige, at notaren skal påse, om personen fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fremtidsfuldmagten, og om det er udtryk for vedkommendes vilje. 

Hvis personen med demens er fritaget for digital post, kan fuldmagtens oprettes ved personligt fremmøde hos Familieretshuset.  

Derefter er fremtidsfuldmagten gyldig, men inaktiv, indtil fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft. Det er Familieretshuset, der vurderer, om en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft. Det vurderer de er tilfældet, når fuldmagtsgiver (personen med demens) ikke længere kan varetage de forhold, som fremtidsfuldmagten dækker.

Familieretshuset skal anmodes om, at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft – det sker ikke automatisk. 

Tilsyn

Familieretshuset fører et hvilende tilsyn med den fremtidsfuldmægtige. Det vil sige, at Familieretshuset kun griber ind, hvis de bliver opmærksomme på, at fremtidsfuldmagten ikke bliver brugt i fremtidsfuldmagtsgiverens interesse. En tilsynssag kan eksempelvis starte på baggrund af en henvendelse. 

Det er muligt i en fremtidsfuldmagt at angive, at der skal være et privat tilsyn, eksempelvis en revisor eller en advokat eller andre. Det skal være anført i fremtidsfuldmagten. 

Fremtidsfuldmagt på det personlige eller det økonomiske område

Der kan efter fremtidsfuldmagtsloven oprettes fremtidsfuldmagter på det personlige og/eller økonomiske område. 

En fremtidsfuldmagt kan begrænses til særlige forhold. Det kan eksempelvis være til salg af sommerhuset eller til at give stedfortrædende samtykke efter sundhedslovens § 18. 

Der kan være en eller flere fremtidsfuldmægtige. Det kan fx besluttes, at sønnen som er sygeplejerske skal varetage personlige forhold, mens datteren der er revisor, skal varetage økonomiske forhold. Det bør overvejes, at kontakte en advokat, hvis der skal oprettes en fremtidsfuldmagt, så det sikres, at den er dækkende i forhold til behov og ønsker.

Et alternativ kan være at benytte en af de standardformularer, som Justitsministeriet har angivet i deres vejledning som bilag

Læs mere om fremtidsfuldmagter: 

Senest opdateret: 21. januar 2020