Til forsiden

Strategiske fokusområder 2016-2020

Nationalt Videnscenter for Demens har udvalgt seks strategiske fokusområder for årene 2016-2020. 

Vi arbejder med de strategiske fokusområder gennem forskning, dokumentation og indhentning af viden internationalt, via nationale netværk, formidling, uddannelse, faglig rådgivning og samarbejde. Vi beskæftiger os løbende med alle områderne, men i nogle perioder, vil der være særligt fokus på og særlige aktiviteter inden for ét eller to områder.

1. Viden om…

Indsatser på demensområdet bør ske med afsæt i dokumentation og evidensbaseret viden. Videnscentret dokumenterer udviklingen og formidler viden på baggrund af den seneste forskning. Vi informerer om den raske hjerne, om demensgivende sygdomme og om de faglige, menneskelige og samfundsmæssige udfordringer ved demens.

2. Forebyggelse

Nye studier viser et potentiale for forebyggelse af nye tilfælde af demens. Forebyggelse skal tænkes ind som en naturlig del af indsatsen for mennesker med demens, ligesom der skal være fokus på særlige risikogrupper. Videnscentret identificerer muligheder for forebyggelse af demens gennem egne forskningsprojekter og ved at følge danske og internationale studier.

3. God kvalitet i udredning, behandling og opfølgning

Mennesker med demens skal mødes af kompetente, tværfaglige specialister, og udredning, behandling og opfølgning skal være kendetegnet af høj kvalitet. Vi arbejder for at synliggøre forskningsresultater og harmonisere diagnostiske redskaber og behandlingsmetoder i hele landet. Videnscentret tilbyder undervisning og faciliterer landsdækkende tværfaglige netværk for aktører på alle niveauer. 

4. God kvalitet i pleje, støtte og omsorg

Mennesker med demens og deres pårørende skal mødes af kompetent personale med viden om både de sundhedsfaglige, pædagogiske og psykosociale aspekter i indsatsen. Videnscentret følger forskningen, faciliterer tværfaglige landsdækkende netværk og tilbyder undervisning i best practice for aktører på alle niveauer. 

5. Rehabilitering og psykosocial indsats

Eksisterende ressourcer hos mennesker med demens og deres pårørende skal understøttes gennem psykosocial indsats og målrettede rehabiliteringsforløb for at sikre en øget livskvalitet. Videnscentret tilbyder undervisning til regionale og kommunale aktører og dokumenterer viden om rehabilitering, understøttende teknologier og psykosocial indsats gennem egne forskningsprojekter og ved at følge international forskning. 

6. Demensvenligt samfund

Mennesker med demens skal føle sig inkluderet i samfundet og i deres nærmiljø. Videnscentret arbejder for at nedbryde tabuer og hindre stigmatisering ved at øge den generelle viden om demens og ved at sætte fokus på kommunikation, teknologiske muligheder, fysisk indretning og omgivelsernes betydning for mennesker med demens og deres pårørende.

Senest opdateret: 19. juni 2017