Til forsiden

Pressemeddelelse: Store forskelle i forbrug af antipsykotisk medicin til ældre med demens

Forbruget af antipsykotiske lægemidler hos ældre med demens varierer meget fra kommune til kommune. I nogle kommuner var næsten hver tredje ældre med demens i antipsykotisk behandling i 2012, mens det i andre kommuner kun var hver 13. ældre med demens. Det viser et nyt studie fra Nationalt Videnscenter for Demens, som præsenteres ved DemensDagene 2016.

Antipsykotiske lægemidler bruges til behandling af psykotiske symptomer, uro, aggressivitet og andre adfærdsændringer hos borgere med demens. Cirka 9 ud af 10 personer med demens får psykiske symptomer eller adfærdsforstyrrelser i løbet af deres sygdomsforløb.

Svære bivirkninger

Anvendelse af antipsykotisk medicin til ældre med demens er imidlertid forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger i form af parkinsonisme, sløvhed og bevidsthedssvækkelse samt øget dødelighed som følge af blandt andet lungebetændelse, blodpropper og hjerterytmeforstyrrelser.

Denne type medicin bør derfor ikke udgøre førstevalg ved behandling af psykotiske symptomer. Sundhedsstyrelsens udsendte i 2014 en vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til voksne.

Stor kommunal variation

Et dansk registerstudie har kortlagt forbruget af antipsykotiske lægemidler blandt personer fra 65-års alderen og opefter i Danmark i 2012.

Godt 20 pct. af de ældre med demens var på et tidspunkt i løbet af året i behandling med et antipsykotisk lægemiddel, hvoraf 4 pct. ikke tidligere havde været i behandling.

Forbruget varierede lidt på tværs af de fem regioner. I Region Hovedstaden havde godt 23 pct. af ældre med demens været i antipsykotisk behandling i 2012, hvilket kun var tilfældet for 17 pct. i Region Midtjylland.

De mest markante forskelle sås på tværs af de 98 kommuner.

I nogle kommuner havde 7,5 pct. af ældre med demens været i antipsykotisk behandling i 2012, mens andelen i andre kommuner var helt oppe på 33 pct. – svarende til mere end en firedobling.

Generelt faldende, men stadig et højt forbrug

Det seneste årti er andelen af ældre med demens i behandling med antipsykotisk medicin faldet støt, hvilket også fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets statusrapport, der udkom 9. maj 2016. I år 2000 fik 31 pct. af alle demenspatienter over 65 år udskrevet antipsykotisk medicin, mens andelen i 2012 var faldet til godt 20 pct.

Til sammenligning er det kun 3 pct. af ældre uden demens, der får behandling med antipsykotika.

Årsagen til det generelt faldende forbrug skyldes formentlig, at Sundhedsstyrelsen i både 2004 og 2008 indskærpede landets læger at udvise stor forsigtighed ved behandling med antipsykotika til ældre med demenssygdom.

Selvom forbruget af antipsykotika er faldet, er det dog stadig højt sammenlignet med fx England, hvor det i 2011 kun var 6,8 pct. af ældre med demens, der var i behandling med antipsykotisk medicin.

Manglende viden om ikke-farmakologiske metoder?

Da der er tale om registerstudie, giver studiet ikke umiddelbart nogen forklaring på den store variation.

Men mange forhold kan medvirke til variationen: manglende viden blandt plejepersonale om såkaldt ikke-farmakologiske metoder til pleje og omsorg af patienter med demens, antipsykotisk behandling igangsat under en hospitalsindlæggelse med manglende behandlingsplan og manglende viden om risici forbundet med behandlingen.

Resultaterne af studiet tyder på, at der er behov for bedre uddannelse og mere viden blandt plejepersonale og læger vedrørende behandling af neuropsykiatriske symptomer hos ældre med demens.

Fakta om studiet:

  • Udført af forskere ved Nationalt Videnscenter for Demens
  • Baseret på data fra Landspatientregistret, det Psykiatriske Centralregister og Lægemiddelstatistikregistret.
  • 34.500 ældre med en registreret demensdiagnose og 931.200 ældre uden demens indgår i studiet.  
  • Resultater præsenteres i form af en poster under DemensDagene den 19.-20. maj 2016.

 

Senest opdateret: 28. oktober 2016