Til forsiden

Pressemeddelelse: Nyt koncept for demensvenlige sygehuse

For mennesker med demens kan et sygehusbesøg være udfordrende. At huske aftaler, forstå sammenhængen mellem undersøgelse og behand­ling, forklare egne symptomer og afkode kommunikationen er svært og kræver særlige hensyn for at sikre en behandling af høj kvalitet. Som led i National Demenshandlingsplan 2025 er der nu udviklet et koncept for demensvenlige sygehuse. Konceptet er udarbejdet i et samarbejde mellem danske sygehuse og Nationalt Videnscenter for Demens.

Med projektet demensvenlige sygehuse er der givet et kvalificeret bud på, hvordan man arbejder demensvenligt. Det handler om at uddanne alle faggrupper på et sygehus, om at skabe arbejdsgange, der gør det muligt at tage hensyn, om at inddrage pårørende og om at tilpasse de fysiske omgivelser, så patienter med demens fx kan finde vej og finde ro.

Målet er at give patienten og de pårørende en bedre oplevelse, men i høj grad også at højne behandlingens kvalitet og ikke mindst give fagpersonerne den tilfredsstillelse, der ligger i at være i stand til at hjælpe et sårbart menneske.

MAGNUS HEUNICKE, Sundheds- og Ældreminister: At være et demensvenligt sygehus kan handle om, at hele personalet – fra portør til overlæge – er bevidste om, at man har at gøre med patienter, der har behov for en ekstra tydelighed og ro, når man taler med dem. Eller det kan handle om, hvordan man indretter sygehuset, med tydelig skiltning, genkendelige farver og med billeder og indretning, der medvirker til tryghed.  Når landets sygehuse vælger at arbejde demensvenligt, så vil det have en positiv afsmittende effekt for alle andre. Et demensvenligt sygehus er i bund og grund et patientvenligt sygehus.

Fokus på ulighed i behandlingen
Det, der er rigtigt for de fleste patienter på de danske sygehuse, er ikke nødvendigvis rigtigt for patienter med demens. Patienter med demens tåler for eksempel mindre doser medicin og patienten giver ikke nødvendigvis selv udtryk for bivirkninger eller ændring i symptomer.

Patienter med demens har med andre ord særlige behov, som kræver en særlig indsats. Tager man ikke de hensyn, kan det gå ud over patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen.

KARIN FRIIS BACH, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner: Det er vigtigt, at vi støtter de patienter, der har behov for det og målretter deres forløb. Det vil bidrage til mere lighed i sundhed. De nye erfaringer er spændende og kan inspirere det videre arbejde med at sikre et trygt og godt hospitalsmiljø for mennesker med demens.

Patientsikkerhed
Internationale undersøgelser viser, at patienter med demens i højere grad end andre udsættes for utilsigtede hændelser som delir, fald og hospitalserhvervede infektioner på sygehuset. Det øger risikoen for længere indlæggelsestid og genindlæggelser.

GUNHILD WALDEMAR, dr.med., professor og leder af Nationalt Videnscenter for demens: Patientsikkerheden er truet for patienter med demens. Det er derfor helt nødvendigt, at vi skaber nogle rammer, der sikrer, at patienter med demens modtager behandling af høj faglig kvalitet - akkurat ligesom alle andre patientgrupper.

Konferencen afholdes hos Danske Regioner i dag kl 13. Se program for konferencen her.
For nærmere info: Kontakt Mette Kjær 30 25 17 76

Senest opdateret: 30. januar 2020