Til forsiden

Pulje til kompetenceløft på demensområdet

20. februar 2018 af Mette Tandrup Hansen

Den 26. marts er det sidste frist for kommuner, regioner, almen praksis med flere at ansøge om midler til kompetenceudvikling på alle niveauer inden for pleje og behandling på demensområdet. 
20151021TB_NVD_Plejehjem50_1200x800.jpg (1)

Som led i den nationale demenshandlingsplan 2025 er der afsat i alt 470 mio. kr. til udmøntning af 23 konkrete initiativer i handleplanen. 

Initiativ 22 ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner” er en ansøgningspulje under fokusområde 5 ”Øget videns- og kompetenceniveau”. Puljen skal dels understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner, dels sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis – både kommunalt og regionalt. Kompetenceudviklingen kan både omfatte basis- og specialistviden og kan tilrettelægges på tværs af fag og sektorer. 

Hvem kan søge? 

Puljen kan søges af kommuner, regioner, almen praksis m.fl., dvs. offentlige og private arbejdsgivere. 

Målgruppe

Målgruppen for kompetenceløftet er de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med, dvs. i hjemmet, i plejebolig, på plejecenter samt i behandlingssystemet. 

Målgruppen omfatter således alle lige fra social-og sundhedsmedarbejdere, der kommer i borgerens eget hjem og lægerne og sygeplejerskerne, der tager imod borgeren på udredningsklinikken og pædagogerne og terapeuterne, som står for de daglige aktiviteter i plejecenteret. Et særligt fokus vil derudover være på demenskoordinatorerne på det kommunale niveau og på demensnøglepersoner på det regionale niveau.

I puljen kan der søges støtte til: 

 • Praksisnær læring på alle niveauer i pleje- og behandlingsindsatsen, herunder læring på arbejdspladsen, sidemandsoplæring, supervision m.v. 
 • Formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse, som fx akademi- og diplomuddannelser.

Indholdet i kompetenceløftet kan bl.a. omfatte:

 • Generel basisviden og kompetencer i demens.
 • Specialistviden, herunder sundhedsfaglige kompetencer inden for demens.
 • Kompetencer til tidlig opsporing af demens.
 • Kompetencer til godt pårørendesamarbejde.
 • Viden om regler, rettigheder og magtanvendelse.
 • Kompetencer til personcentreret omsorg.
 • Kompetencer til håndtering af adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens, herunder blandt andet forebyggelse af vold på plejecentre (reduktion af magtanvendelse og brug af antipsykotika).
 • Den faglige ledelse af demensindsatsen, bl.a. også med henblik på at sikre implementering i praksis.
 • Livskvalitet og selvbestemmelse for mennesker med demens.

Puljen udgør i alt 139 millioner kroner

I 2017 blev der udmeldt 91,5 millioner kroner Demenshandlingsplan: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner 1. udmøntning, 2017.
​Se her hvilke ansøgere, der fik midler ved 1. udmøntning

Den resterende del af puljen som nu udmeldes, udgør 47,5 millioner kroner. Dette beløb fordeles med tilsagn for 21 mio. kr. i 2018 og 26,5 mio. kr. i 2019. 

Se det fulde puljeopslag og ansøgningsskema med mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Ansøgningsfrist: 26. marts kl. 12.00.