Til forsiden

Plads til forbedring på danske plejehjem

8. september 2015 af Kasper Jørgensen

Antallet af plejehjem, der får påvist fejl og mangler ved Sundhedsstyrelsens årlige tilsyn, er på vej ned. Men der ses stadig for mange problemer med håndtering af beboernes medicin samt journalføring. Det fremgår af den årlige landsrapport for plejehjemstilsyn. 
senior_dame_m_plejer_1200x800px.jpg

Sundhedsstyrelsen fører systematisk tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem.

Den gode nyhed er, at det går den rigtige vej med de sundhedsmæssige forhold. Siden 2012 er andelen af plejehjem, hvor stikprøver viser fejl og mangler, faldet fra 54 pct. til 44 pct. Andelen af plejehjem, hvor der blev påvist alvorlige fejl, faldt i samme periode fra 7 pct. til 5 pct.. I 2014 gav kun et enkelt tilsyn anledning til væsentlig kritik af et plejehjem.

Den mindre gode nyhed er, rapporten dokumenterer problemer vedrørende især håndtering af beboernes medicin, journalføring samt dokumentation for at beboere og pårørende bliver tilstrækkeligt informeret og taget med på råd om planlagt pleje og behandling.

Det er dog værd at bemærke, at landsrapporten ikke giver en generel status for danske plejehjem, men kun for de 73 pct., hvor de sundhedsmæssige forhold ikke blev fundet helt optimale året forinden.

27 pct. af plejehjemmene var undtaget for tilsyn i 2014, fordi forholdende her ved besøgene i 2013 blev fundet tilfredsstillende.

Medicinhåndtering halter

Med hensyn til medicinhåndtering viser stikprøverne, at der især er problemer med at få dokumenteret præparatets navn, dispenseringsform og styrke i beboerenes journal. Faktisk viste 46 pct. af stikprøverne fejl indenfor dette område.

Omkring hver fjerde stikprøve viste problemer med at holde aktuel medicin opbevaret adskilt fra ikke-aktuel medicin, overskridelse af medicinens eller sterile produkters holdbarhedsdato, uoverensstemmelser mellem ordineret medicin og medicin anført i beboerens medicinliste samt manglende anbrudsdato på medicinen.

Der var heller ikke altid styr på, at den ordinerede medicin fandtes i beboerens medicinbeholdning eller at antallet af tabletter i på medicinlisten stemte med antallet i beboerens doseringsæske. Fejl og mangler i medicinhåndteringen kan selvsagt have konsekvenser for patientsikkerheden.

Spartanske journaler

Med hensyn til sygeplejefaglig journalføring kniber det især med beskrivelse af opfølgning og evaluering af den iværksatte pleje og behandling i forhold til beboerens aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. To ud af tre stikprøver levede ikke op til dette krav.

Der var også problemer med at få beskrevet alle relevante aspekter af beboerens sundhedstilstand og funktionsniveau samt at få tilstrækkelig dokumentation for pleje og behandling og indikationen for denne. Mere end hver tredje stikprøve viste mangler vedrørende dokumentation for aftaler indgået med behandlende læger ved indflytning om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme, manglende overskuelighed og systematik i journalen samt manglende oversigter over beboernes sygdomme og handicap ved indflytning.

Mangelfulde anvisninger

Sundhedsstyrelsen vælger hvert år et tema, der skal sætte fokus på et område, der kan udgøre en patientsikkerhedsrisiko.

I 2014 blev fokus sat på behandling af beboerne med antipsykotiske lægemidler. På dette område var der især problemer med manglende dokumentation for, at den behandlingsansvarlige læge har givet anvisninger om registrering af kontrolparametre (fx blodprøver), observation af de vigtigste bivirkninger samt af behandlingens effekt.

Mere end 2.000 stikprøver

I Danmark er der knap 1.000 plejehjem med i alt ca. 45.000 beboere, hvoraf det anslås at op imod 75 pct. har demens.

Tilsynet, der gennemføres af Sundhedsstyrelsen og Embedslægeinstitutionerne, omfatter alene de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet, og tager ikke stilling til behandling hos egen læge eller under indlæggelse på hospital. Der tages heller ikke stilling til beboernes generelle trivsel.

I 2014 besøgtes 719 plejehjem og der blev indsamlet 2.228 stikprøver vedrørende de i alt knap 30.958 beboere. Systemet sikrer, at alle plejehjem besøges mindst hvert andet år.