Til forsiden

Ny prognose for antal demensramte i Danmark

18. marts 2014 af Kasper Jørgensen

Antallet af mennesker med demens i Danmark forventes at stige med ca. 5 % mere end hidtil antaget. I 2040 vil der i følge den nyeste fremskrivning være omtrent 164.000 demensramte i Danmark. I dag lever ca. 90.000 danskere med en demenssygdom.
Menneskemængede_460x180px

Nationalt Videnscenter for Demens har netop justeret fremskrivningen for udviklingen i antallet af personer med demens i Danmark.

På kort sigt afviger den ny fremskrivning ikke væsentligt fra den tidligere, der blev udarbejdet i 2011, men i 2040 forventes antallet af ældre med demens at blive ca. 5 % højere end tidligere antaget. Usikkerheden for den langsigtede fremskrivning er imidlertid betydelig.

Vi bliver flere ældre

Baggrunden for at Nationalt Videnscenter for Demens med et par års mellemrum justerer fremskrivningerne for demens er, at befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik opdateres løbende. Ifølge den seneste fremskrivning forventes antallet af ældre (60+ årige) i de kommende årtier at blive lidt højere end man forventede i 2011, hvilket alt andet lige betyder, at antallet af ældre med demens også forventes at stige lidt mere end tidligere antaget.

I 2020 forventes der nu at være godt 103.000 ældre med demens i stedet for knap 101.000, i 2030 forventes der at være knap 135.000 demente i stedet for 130.000 og i 2040 forudsiger den aktuelle fremskrivning 164.000 med demens i stedet for som tidligere antaget 156.000.

2015 2020 2025 2030 2035 2040
Prognose 2011 91.249 100.873 114.106 129.834 144.907 156.150
Prognose 2014 92.288 103.159 117.522 134.654 151.438 164.304

Tilsvarende tendenser ses i fremskrivninger for de fem regioner og i de fleste kommuner. Der er dog også kommuner, hvor fremskrivningen for demens er nogenlunde uændret, samt enkelte kommuner, hvor den aktuelle fremskrivning ligger en smule lavere end den tidligere. De alders- og kønsopdelte procentsatser for forekomsten af demens (prævalensrater), der er anvendt i såvel den aktuelle som i den tidligere fremskrivning, er udarbejdet af Alzheimer's Disease International på baggrund af analyse af et stort antal vesteuropæiske befolkningsundersøgelser, heraf to danske, og offentliggjort i World Alzheimer Report 2009.

Det er svært at spå - især om fremtiden

Som nævnt er usikkerheden for den langsigtede prognose betydelig. Og jo længere ud i fremtiden man forsøger at fremskrive, jo mere vokser usikkerheden. Fremskrivningen baseret på to antagelser, der hver for sig rummer en vis usikkerhed.

For det første antages, at det er muligt at foretage pålidelige fremskrivninger af ældrebefolkningen op til 25 år frem i tiden. Men befolkningsfremskrivninger påvirkes af forhold som middellevetid, dødelighed på forskellige alderstrin, ind- og udvandring, der ikke forudsiges med fuld sikkerhed.

For det andet antages, at prævalenstallene fra vesteuropæiske befolkningsundersøgelser fra de seneste ca. 25 år uden videre kan overføres til danske forhold. Der er de senere år kommet undersøgelser fra henholdsvis Rotterdam, Stockholm og områder i England og Wales, der tyder på, at tilvæksten af personer med demens (incidens) er stagneret og at antallet af personer med demens (prævalens) stiger langsommere end tidligere påvist. Den mulige stagnation i forekomsten af demens hænger måske sammen med, at ældrebefolkningen nu om dage generelt har bedre helbred og højere uddannelsesniveau end tidligere. Hvis tendensen til en langsommere stigningstakst i antallet af personer med demens bekræftes i flere studier, vil der blive behov for yderligere justeringer af de foreliggende estimater og fremskrivninger.

Men uanset de nævnte usikkerheder er der ikke tvivl om, at demens udgør en hyppig sygdomstilstand, og at vi i de kommende år som følge af den voksende ældrebefolkning må forvente et øget antal personer med demens.