Til forsiden

Blended learning for personale på sygehuse

Kursus til hjemkøb 2020: Med afsæt i e-learningen ABC Demens på hospital får deltagerne yderligere viden om, hvordan man bedst hjælper og støtter patienter med demens, når de er indlagt.   

Mange har udbytte af e-learningskurset ABC Demens på hospital, men måske er der brug for at bygge videre på den viden, I har fået gennem e-learning?

Dette kursus til hjemkøb tager afsæt i e-learningskurset ABC-demens på hospital og er tilpasset netop jeres arbejdsplads. Deltagerne får indblik i, hvordan de bedst og sikrest hjælper og støtter patienter med demens og deres pårørende igennem en indlæggelse. 

Indhold

Kursusdagen indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret omsorg til patienter med demens på sygehus og om de hensyn, der skal tages i kommunikationen under en indlæggelse. Fokus er på mennesket bag demens­sygdommen. 

Formiddagens oplæg giver ideer til, hvordan I bedst muligt kan tilrettelægge pleje og behandling og hvilke hensyn, der skal tages i samarbejdet og kommunikationen med patien­ter med demens.

Om eftermiddagen er der fokus på to valgfri temaer. Vælg selv blandt temaerne nedenfor. I kan også vælge to-dages kursus, hvor der arbejdes med fire temaer over to dage. 

Hvis I ønsker at opkvalificere det tværsektorielle sam­arbejde, er der mulighed for at vælge to temaer, der afholdes som fælles skolebænk med både personale på sygehus og fra det kommunale sundhedssystem. I så fald forventes det, at samarbejdet om dette koordineres af jer, som anmoder om kurset.

Temaer

Tema 1: Demens og symptomer fra kroppen
Uddybning af emnerne “Vurdering af smerter” og “Organisk delir”, samt den særlige udfordring det er, når patienten ikke kan tage vare på egen sundhedstilstand (egnet til ‘fælles skolebænk’).

Tema 2: Når patientens adfærd udfordrer
Uddybning af emnet “Adfærdsforstyrrelser” og “Forebyggende indsatser” med fokus på personalets adfærd, organisering og omgivelsernes betydning. Her­udover red­skaber til at forbedre arbejdsmiljøet.

Tema 3: Etiske og juridiske dilemmaer i samarbejdet med den indlagte patient med demens
Fokus på krydsfeltet mellem omsorgspligt og omsorgssvigt samt sundhedslovgivningen. Hvordan håndterer man etiske dilemaer i dagligdagen? Hvad må vi, hvad skal vi? 

Tema 4: Samarbejde med pårørende til patienter med demens
Fokus på pårørende som vigtige samarbejdspartnere og hvordan de kan inddrages under indlæggelsen.

Tema 5: Tryghed og sikkerhed for patienter med demens
Fokus på betydningen af det omgivende miljø, sikkerhed i behandling, pleje og opfølg­ning, aktivering af patienter med demens og samarbejdet med frivillige.

Tema 6: Tværsektorielt samarbejde om patienten med demens
Fokus på eksisterende lokale af­taler og tværsektorielt sam­arbej­de. Med afsæt i fælles viden har vi dialog om ansvar og rollefordeling og om barrie­rer og muligheder i samarbejdet (egnet til ‘fælles skolebænk’).

Metode

Undervisningen tager udgangspunkt i metoden blended learning, hvor kursisterne inden kurset arbejder individuelt med ABC Demens på Hospital.

Kursusdagen, der varer fra kl. 9.00-15.30 består af oplæg, diskussioner og workshops, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte og reflektere over egen praksis. 

Målgruppe

Sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergo- og fysioterapeuter ansat på sygehuse. 

Deltagerantal

Vi anbefaler max 28 deltagere pr. hold.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Pris

En kursusdag koster 16.000 kr. Prisen dækker undervisning, materialer og kursusbevis. Udgifter forbundet med transport og eventuel overnatning for underviser lægges oven i kursuspris. Bestiller sørger selv for forplejning til kursister og undervisere.

Bestilling af kurset

Skriv til os på mail: vide@regionh.dk eller ring på telefon 3545 6922, hvis du vil vide mere eller bestille kurset.

Senest opdateret: 25. november 2019