Til forsiden

Telefonrådgivning øger livskvalitet ved demens

3. oktober 2019 af Kasper Jørgensen

Månedlig telefonrådgivning kan bidrage til øget livskvalitet hos hjemmeboende personer med demens og mindske depression blandt pårørende. Rådgivning via telefon eller internet ser samtidig ud til at begrænse antallet af akutte hospitalskontakter.
Kvinde-telefon1200.jpg

Demens er ofte forbundet med nedsat livskvalitet og hyppigere besøg på hospitalernes akutklinikker for patienternes vedkommende samt depression og generel oplevelse af psykisk belastning for de pårørendes vedkommende.

Et amerikansk forskningsprojekt har undersøgt effekten af telefon- og internetrådgivning til hjemmeboende personer med demens på netop disse problemer. Rådgivningen foregik via månedlige opkald til primært de pårørende med fokus på disses trivsel og helbred samt tilbud om, at pårørende og patienter selv kunne ringe eller skrive til rådgiverne efter behov.

De rådgivere, der foretog opkaldende, havde forinden gennemgået 40 timers uddannelse og havde et demensfagligt team i ryggen bestående af en rutineret hjemmesygeplejerske, en socialrådgiver og en farmaceut.

Rådgivningsmodellen, der kaldes the Care Ecosystem, indeholder ud over telefonrådgivning også en værktøjskasse med gratis informations- og uddannelsesmaterialer samt e-learning.

Et års intervention

Der deltog 780 patient-pårørende par i undersøgelsen, der via lodtrækning blev fordelt til enten en interventionsgruppe, der modtog rådgivning via telefon eller internet, eller en kontrolgruppe, der måtte tage til takke med det lokale kommunale standardtilbud.

Projektet strakte sig over et år svarende til ca. 12 telefonopkald af gennemsnitligt 40 minutters varighed. Halvdelen af patienterne havde demens i let grad, 30% havde demens i moderat grad og 20% havde svær demens. Deltagerne boede i Californien, Iowa eller Nebraska.

Færre depressive pårørende

Resultaterne var lovende. Ganske vist blev patienternes livskvalitet – baseret på de pårørendes vurdering på en 4-punkts skala – ringere i både behandlings- og kontrolgruppen i løbet af de 12 måneder, som forsøget varede, men forringelsen var signifikant mindre udtalt i interventionsgruppen.

Antallet af besøg på akutklinikken var signifikant lavere blandt patienter i interventionsgruppen. Forskerne anslår, at ca. 120 klinikbesøg blev undgået i forsøgsperioden som følge af interventionen.

Med hensyn til de pårørende i interventionsgruppen skete der et signifikant fald i antallet med depression eller oplevelse af psykisk belastning sammenlignet i kontrolgruppen. For eksempel sås et fald fra 13% til 8% i andelen af pårørende med moderat til svær depression i interventionsgruppen, men en stigning fra 8% til 11% i kontrolgruppen. Rådgivningen tog så at sige brodden af de følelsesmæssige aspekter af demensbyrden.

Enkelt og billigt

Forskerne konkluderer, at rådgivning til hjemmeboende patient-pårørende par via telefon eller internet udgør en enkel og omkostningseffektiv intervention, der - ud over at hjælpe de involverede - kan bidrage til at afhjælpe nogle af de samfundsmæssige og økonomiske udfordringer, der er forbundet med demens.

Resultaterne af studiet er publiceret i JAMA Internal Medicine.