Til forsiden

Hvor høj er livstidsrisikoen for Alzheimers sygdom?

12. september 2019 af Kasper Jørgensen

Begrebet livstidsrisiko beskriver risikoen for at få en given sygdom, inden man når at dø af noget andet. Ifølge et aktuelt studie vil flertallet af ældre med  prækliniske tegn på Alzheimers sygdom - i form af positive biomarkører for sygdommen - ikke kunne nå at udvikle Alzheimers sygdom i deres resterende levetid.
kvinde1200x800.jpg

Viden om livstidsrisiko for Alzheimers sygdom kan være en hjælp fx når man skal tage stilling til, om det er klinisk relevant at anvende biologiske markører for sygdommen til at vurdere prognosen for en given patient. 

Alzheimers sygdom er karakteriseret ved en langvarig, såkaldt præklinisk fase, hvor forskellige biomarkører kan være positive uden at patienten udviser hukommelsesbesvær eller andre kliniske tegn på demens. To biostatistikere fra University of California har beregnet estimater af livstidsrisikoen for Alzheimers sygdom baseret på alder, køn og biomarkørstatus.

Seks stadier før Alzheimers sygdom

Forskerne opererer med en kompleks model for den tidlige udvikling af alzheimer, der indeholder seks stadier og inkluderer to typer af biomarkører.

For det første indgår biomarkører for ophobning af det skadelige protein beta-amyloid i hjernen i form af amyloidscanning ved hjælp af PET eller afvigende værdier for beta-amyloid i rygmarvsvæsken. For det andet indgår biomarkører for neurodegeneration i form af øgede værdier for tau-protein i rygmarvsvæsken, regionalt nedsat sukkerstofskifte i hjernen påvist via PET-scanning eller svind (atrofi) af hjernevæv påvist ved hjælp af MR-scanning.

Stadie 1 er karakteriseret ved, at personen er uden positive biomarkører for Alzheimers sygdom og uden kliniske symptomer.

Stadie 2 er karakteriseret ved positive biomarkører for amyloid i hjernen, men ingen tegn på neurodegeneration.

Stadie 3, der er sideordnet med stadie to, er karakteriseret ved positive biomarkører for neurodegeneration, men ingen tegn på amyloid. Sideordningen af stadie 2 og 3 indikerer, at den prækliniske udvikling af alzheimer kan foregå via to forskellige veje.

Stadie 4 er karakteriseret ved positive biomarkører for både amyloid og neurodegeneration.

Stadie 5 bygger oven på stadie 4, idet biomarkørstatus er uændret, men der er også begyndende kliniske symptomer i form af mild cognitive impairment (MCI).

Stadie 6 er nærmest sideordnet med stadie 5, idet personen har MCI og positive biomarkører for neurodegeneration - men ikke for amyloid.

Høj risiko ved MCI

De højeste estimater for livstidsrisiko for Alzheimers sygdom ses i stadie 5. Personer med MCI op til 85-års alderen, der er positive på begge typer biomarkører, har en livstidsrisiko for alzheimer over 50%. Det gælder begge køn, om end estimaterne i alle stadier ligger lidt højere for kvinder end for mænd. I stadie 5 har kun 90-årige mænd og kvinder estimater for livstidsrisiko, der ligger under 50%.

Kønsforskel

Estimaterne af livstidsrisiko for Alzheimers sygdom præsenteres for syv forskellige alderstrin indenfor intervallet 60 til 90 år. Da livstidsrisiko for Alzheimers sygdom er højere for kvinder end for mænd, er der beregnet separate estimater for hvert køn. Livstidsrisiko for Alzheimers sygdom er omvendt proportional med alder. For en 60-årig kvinde i stadie 1 (hvor man principielt er rask) er livstidsrisikoen for Alzheimer fx omkring 20%, men kun omkring 4% for en 90-årig kvinde. For en 60-årig mand i stadie 1 er livstidsrisikoen for Alzheimers sygdom omkring 14%, men kun omkring 2,4% for en 90-årig mand. Ud over estimater af livstidsrisiko præsenterer studiet også estimater af 10-års risiko for Alzheimers sygdom for begge køn på forskellige alderstrin.

Livstidsrisiko falder med alderen

Da høj alder er en stærk risikofaktor for Alzheimers sygdom, kan den faldende livstidsrisiko med stigende alder umiddelbart virke paradoksal. Fænomenet hænger sammen med den forventede restlevetid på forskellige alderstrin. En 60-årig kvinde har i vore dage en forventet levealder på 88 år, hvorimod en 90-årig kvinde statistisk set har overskredet sin forventede levealder og på sin vis lever på lånt tid. Den 60-årige har med andre ord ca. 28 år til rådighed til at udvikle alzheimer. Det har den 90-årige ikke. Forventet levealder bør ikke forveksles med middellevetid, der aktuelt er omkring 83 år for kvinder og 79 år for mænd.