Til forsiden

Kvalitet af demensudredning varierer på tværs af regioner

21. maj 2019 af Kasper Jørgensen

Et landsdækkende dansk registerstudie finder væsentlige regionale forskelle i udredning og diagnosticering af demens hos ældre i hospitalssektoren. I Region Syddanmark har 3,6% af ældrebefolkningen en demensdiagnose, hvilket er signifikant flere end landsgennemsnittet på 3%. Region Syddanmark udmærker sig yderligere ved at ni ud af ti ældre med demens er diagnosticeret af en specialist i demens, hvilket kun gælder for tre ud af fire ældre med demens på landsplan.

Forskere fra Nationalt Videnscenter for Demens og Center for Registerforskning har ved hjælp af data fra landsdækkende registre undersøgt kvaliteten af udredningen af demens i sekundærsektoren.

Studiet er baseret på dataudtræk fra Landspatientregisteret, Det Psykiatriske Centralregister og Lægemiddelstatistikregisteret for 2015 vedrørende alle indbyggere i Danmark fra 65-års alderen og opefter. Det drejer sig om knap 1,1 mio. ældre, hvoraf knap 32.000 havde fået stillet en demensdiagnose efter 60-års alderen.

Andel af diagnosticerede varierer

Hvis det antages, at udredning af demens foregår på omtrent samme måde i alle fem regioner, ville man forvente, at andelen af ældre med en demensdiagnose – såkaldt prævalens - skulle ligge omkring landsgennemsnittet på 3%. Men det var ikke tilfældet. I Region Syddanmark havde 3,6% af ældrebefolkningen en demensdiagnose, hvilket kun gjaldt for 2,5% af ældrebefolkningen i Region Sjælland og Region Nordjylland. Tilsvarende var andelen af nydiagnosticerede ældre med demens i 2015 – også kaldet incidens – 0,5% på landsplan, men varierede fra 0,7% i Region Syddanmark til kun 0,4% i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Specialister i demensudredning

Årsagen til forskellen i diagnosticeringsrater kendes ikke med sikkerhed, men det har formentlig betydning hvilke læger, der foretager udredningen af demens. Speciallæger i neurologi, psykiatri og geriatri regnes for at være specialister i demensudredning og på landsplan blev 74% af de ældre, der modtog en demensdiagnose i 2015, udredt indenfor et af de tre lægespecialer. Men variationen var stor: i Region Syddanmark blev godt 90% udredt af en demensspecialist, hvorimod andelen i Region Sjælland og Region Hovedstaden kun var henholdsvis 61% og 62%.

Uspecificeret demens

Demensdiagnoser er i de fleste tilfælde specifikke – fx Alzheimers sygdom eller vaskulær demens – men hvis en person har demens og man er i tvivl om årsagen, er det muligt at stille diagnosen ’uspecificeret demens’. Andelen af personer, der har modtaget en specifik demensdiagnose, ses som indikator på kvaliteten af udredningen: en høj andel med specifik diagnose antages at afspejle en god kvalitet i udredningen, mens en lille andel med specifik diagnose måske hænger sammen med at udredningen har været mindre grundig eller kvalificeret.

På landsplan modtog 60% af de diagnosticerede ældre i 2015 en specifik demensdiagnose. Men også her skiller Region Syddanmark sig positivt ud med en andel på 76%. Til sammenligning fik kun 45% af de diagnosticerede ældre i 2015 i Region Hovedstaden en specifik demensdiagnose. Den høje andel uspecifikke diagnoser afspejler formentligt patientforløb på hospitalsafdelinger uden forbindelse til demensudredningsenhederne. Ifølge årsrapporten for 2016 for Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens, fik 94% af patienter med demens udredt på en demensudredningsenhed stillet en specifik diagnose.

Lægemidler mod demens

Lægemidler mod demens i form af kolinesterasehæmmere og memantin er relevante for de fleste patienter med Alzheimers sygdom, Lewy body demens eller Parkinsons sygdom med demens. På landsplan blev 44% af nydiagnosticerede ældre med demens sat i behandling med demenslægemidler. Men i Region Syddanmark var andelen 58% og i Region Sjælland kun 29%.

Selv om tallene er nogle år gamle, tyder resultaterne på, at der - er eller har været - væsentlige forskelle i den måde, som demens udredes og diagnosticeres på i de fem regioner. Forskellene må forventes at aftage med tiden, bl.a. som konsekvens af at der i disse år sker en række strukturelle ændringer i organiseringen af demensudredningsenhederne, hvilket vil resultere i færre, men større udredningsenheder.