Til forsiden

Musikbaseret behandling mindsker depressive symptomer

18. maj 2017 af Kasper Jørgensen

Sang og musik kan bidrage til at mindske depressive symptomer hos ældre med demens. Det viser en systematisk gennemgang af forskningen i effekten af behandlingstiltag baseret på musik og sang. Behandlingsformen har dog næppe nogen effekt på urolig eller aggressiv adfærd. Ud fra den foreliggende dokumentation er det vanskeligt at vurdere, om behandlingen påvirker deltagernes følelsesmæssige velbefindende, livskvalitet, adfærdsproblemer eller kognitive funktionsniveau.
sang_musik1200px.jpg

Mange ældre med demens udvikler sprogvanskeligheder og får sværere ved at kommunikere med omverdenen. Men evnen til at nynne eller synge kan godt være bevaret selv ved fremskreden demens. Det virker derfor oplagt, at anvende behandlingstiltag baseret på musik og sang med henblik på at skabe kontakt til ældre med demens og støtte deres kommunikation.

En gruppe hollandske forskere har foretaget en systematisk og kritisk gennemgang af den foreliggende forskning i effekten af musikbaseret behandling til ældre med demens.

Gennemgangen fokuserede især på eventuelle effekter på deltagernes følelsesmæssige velbefindende, livskvalitet, kognitive funktionsniveau, depressive symptomer, urolig eller aggressiv adfærd samt angst.

Lodtrækningsstudier

Gennemgangen er baseret på studier, hvor ældre med demens via lodtrækning blev fordelt til enten musikbaseret behandling eller til en kontrolgruppe (randomiserede kontrollerede studier).

Kontrolgrupperne kunne være mere eller mindre aktive. Nogle kontrolpersoner modtog blot sædvanlig pleje og omsorg, mens andre kontrolpersoner deltog i andre aktiviteter som fx madlavning eller billedkunst.

Den musikbaserede behandling skulle strække sig over mindst fem sessioner, idet det fandtes tvivlsomt om kortere behandlingsforløb kunne vise nogen effekt.

Fald i depressive symptomer

Forskerne fandt frem til 17 studier, der opfyldte inklusionskriterierne, hvoraf 16 studier med tilsammen 620 deltagere var tilstrækkeligt ensartede til, at resultaterne kunne indgå i en tværgående statistisk analyse (meta-analyse). Alle deltagere boede i plejebolig, men principielt blev deltagere med alle grader af demens inkluderet.

Resultaterne af meta-analysen viser med rimelig sikkerhed, at musikbaseret behandling var associeret med et fald i depressive symptomer på cirka 28 % (standardiseret mean difference -0,28; 95 % konfidensinterval -0,40 til -0,07).

Derimod sås ikke noget overbevisende fald i urolig eller aggressiv adfærd (SMD -0,08; 95 % konfidensinterval -0,29 til 0,14).

Der sås heller ikke nogen sikker effekt på følelsesmæssigt velbefindende, livskvalitet, kognitivt funktionsniveau eller angst. Forskerne vurderer imidlertid, at kvaliteten af studierne på disse punkter er så svingende, at det er vanskeligt at drage sikre konklusioner.

Nogle få studier undersøgte også, om musikbaseret behandling kunne have nogen langtidseffekter ved opfølgning efter fire uger eller senere. Men også på dette punkt er resultaterne usikre.

Komplekst forskningsområde

De blandede resultater skal ses i lyset af, at det er notorisk vanskeligt at finansiere og gennemføre kvalitetsforskning i effekten af ikke-medicinske behandlingsmetoder som musikbaseret behandling, kognitiv stimulationsterapi med videre.

Fænomener som livskvalitet og adfærd er vanskelige at måle, hvilket bidrager til de mange usikre resultater.

Manglende påvisning af effekt betyder ikke nødvendigvis, at interventionen er uden virkning. Alternativet til ikke-medicinske behandlingsmetoder er i nogle tilfælde psykofarmaka, der som bekendt kan have uønskede bivirkninger. Der er derfor meget, der taler for at fortsætte forskningen i musikbaseret behandling og andre non-farmakologiske tiltag.

Dansk forskningscenter

Aalborg Universitet har et levende undervisnings- og forskningsmiljø i musikterapi, der blandt andet omfatter Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi. Målet med centeret er at indsamle og formidle forskningsbaseret viden om musikterapi i forhold til forskellige klientgrupper – herunder personer med demens.