Til forsiden

Befolkningsundersøgelse viser lavere andel af ældre med demens

16. februar 2016 af Kasper Jørgensen

Siden slutningen af 1970’erne er andelen af ældre, der udvikler demens faldet med 20 % per årti, viser ny amerikansk forskning. Den nedsatte demensrisiko hænger formentlig sammen med bedre forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom. Pga. den støt voksende ældrebefolkning er det dog tvivlsomt, om det absolutte antal af personer med demens vil falde.
Forebyggelse.jpg

The Framingham Heart Study er en stor fremadrettet befolkningsundersøgelse fra byen Framingham i Massachusetts, USA, der blev påbegyndt i 1948. Som navnet antyder, var det oprindelige fokus på hjertesygdomme, men siden 1975 er deltagerne også hvert fjerde år blevet undersøgt for demens.

Mere end 30 års observation

En gruppe forskere fra the Boston University School of Medicine har sammenlignet andelen af ny tilfælde (incidens) af demens blandt deltagerne i fire observationsperioder: 1977-1983, 1986-1991, 1992-1998, 2004-2008 svarende til et samlet tidsspand på 32 år. Deltagerne var i alderen 60 til 101 år og uden demens ved starten af den periode, som de indgik i. I hver af de fire perioder indgik mere end 2.000 deltagere, men da deltagere uden demens godt kunne gå videre til næste periode, endte det samlede antal deltagere på godt 5.200 personer.

Faldende andel af ny demenstilfælde

I løbet af de fire observationsperioder udviklede 371 personer demens, heraf 264 med Alzheimers sygdom og 84 med vaskulær demens.

Andelen af ny demenstilfælde faldt fra 3,6 per 100 personer i første femårs-periode til 2,8 i anden periode, 2,2 i tredje periode og ned til kun 2 demenstilfælde per 100 personer i fjerde femårs-periode. Det svarer til et fald på 20 % per årti eller et fald på 44 % fra første til fjerde periode.

Samtidig sås en stadigt højere gennemsnitsalder på diagnosetidspunktet – stigende fra 80 år i første periode til 85 år i fjerde periode.

Risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom

Faldet i andelen af demenstilfælde skyldtes især et fald i antallet af ny tilfælde af vaskulær demens. Også antallet af ny tilfælde af Alzheimers sygdom var faldende, men ikke i signifikant grad. Især vaskulær demens har overlappende risikofaktorer med hjerte-kar-sygdom. Forekomsten af bl.a. forhøjet blodtryk, apopleksi, rygning og forstyrrelse af hjerterytmen (atrieflimren) faldt i løbet af observationsperioden, mens forekomsten af fedme og type 2 diabetes lå nogenlunde konstant.

Risikoen for at få demens i forbindelse med apopleksi faldt med ca. tre fjerdedele, hvilket tyder på en langt mere effektiv behandlingsindsats. Faldet i forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom kunne forklare en del af faldet i andelen af demenstilfælde, men ikke det hele.

Effekt af skolegang?

Hvis man opdelte deltagerne i henhold til skolegang og uddannelsesniveau, sås, at faldet i andelen af demenstilfælde var begrænset til de grupper, der havde 12 års skolegang (high school diploma) eller mere. Resultatet er vanskeligt at tolke, idet studiet ikke tager højde for faktorer som kost eller motionsvaner, der også må antages at hænge sammen med uddannelsesniveauet.

Endvidere sås, at andelen af deltagere med mindre end 12 års skolegang faldt fra 36 % i første periode til kun 5 % i fjerde periode, hvilket kan tænkes at svække analysen af sammenhængen mellem skolegang og demensrisiko.

Ældre bliver endnu ældre

Selvom undersøgelsen viser et markant fald i andelen af ny demenstilfælde, kan man ikke regne med, at det absolutte antal af ældre med demens vil falde i de kommende årtier.

Det lyder som et paradoks, men forklaringen ligger i den demografiske udvikling. Ifølge Danmarks Statistik forventes ældrebefolkningen (60+ årige) i Danmark at vokse fra ca. 1.388.000 personer i 2015 til ca. 1.769.000 personer i 2030 svarende til en stigning på ikke mindre end 27 %.

Samtidig forventes en forskydning i ældrebefolkningens alderssammensætning, så de meget gamle aldersgrupper kommer til at fylde relativt mere. Det er netop disse aldersgrupper, der har den største risiko for at udvikle demens.