Til forsiden

Ambitiøs norsk femårsplan for demens

19. januar 2016 af Kasper Jørgensen

Demensplan 2020 blev søsat af det norske Helse- og omsorgsdepartement i december 2015. Planen med undertitlen ’Et mere demensvenligt samfund’ er udviklet i et samarbejde mellem fagpersoner, kommuner, brugerorganisationer, pårørende og personer med demens.
senior_damer_m_hund_1200x800.jpg

Antallet af personer med demens forventes ifølge norske eksperter at blive fordoblet frem mod 2040 som følge af stigende levealder og en forskydning af ældrebefolkningens sammensætning i retning af flere meget gamle personer. På denne lidt dystre baggrund har Helse- og omsorgsdepartement, den norske pendant til det danske Sundheds- og ældreministerium, formuleret en ambitiøs plan for demensområdet.

Et mere demensvenligt samfund går ud på at tage bedre vare på personer med demens og integrere dem i fællesskabet. Nøgleordene er brugerindflydelse, involvering af personer med demens og deres pårørende og individuelt tilpassede tilbud. Demensplan 2020 afløser en tilsvarende plan fra 2015.

Den norske demensplan 2020 fokuserer på seks strategiske indsatsområder:

  • Selvbestemmelse
  • Forebyggelse
  • Diagnose til rette tid og tæt opfølgning efter diagnosen
  • Aktivitet, mestring og aflastning af pårørende
  • Patientforløb med systematisk opfølgning og individuelt tilpassede pleje- og behandlingstilbud
  • Forskning, viden og kompetence

Primær og sekundær forebyggelse

Med hensyn til indsatsområdet forebyggelse, skal der satses på både primær forebyggelse – det vil sige forebyggelse af demens i den raske del af befolkningen – og sekundær forebyggelse af komplikationer som hoftebrud og underernæring hos personer med demens.

Det vurderes i Demensplanen, at forebyggende tiltag på befolkningsniveau er omtrent de samme for demens som for diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kroniske lungesygdomme og kræft. Et af midlerne til primær forebyggelse er fysisk aktivitet i hverdagen. Det norske Helsedirektorat anbefaler mindst 2½ times fysisk aktivitet per uge med moderat intensitet – det vil sige et aktivitetsniveau, der gør én let forpustet.

National faglig retningslinje

Parallelt med demensplanen begyndte Helsedirektoratet i 2014 at udarbejde en national faglig retningslinje for demens. Arbejdet er organiseret i to delprojekter: et om udredning og medicinsk behandling, og et om opfølgning af personer med demens og deres pårørende. Arbejdet med retningslinjen forventes afsluttet i løbet af 2016 og de resulterende anbefalinger forventes implementeret i 2020.

Flere dagaktivitetstilbud

Nordmændene forventer at foretage en kraftig oprustning indenfor området aktivitetstilbud til personer med demens. En kortlægning fra 2010 viste, at kun godt 9 % af de hjemmeboende personer med demens har adgang til dagcenter.

Men det anslås, at 75 % af denne gruppe, svarende til rundt regnet yderligere 23.000 personer, har ønske om et dagaktivitetstilbud. Da hver plads benyttes af i gennemsnit 2½ bruger per uge, bliver der behov for et etablere over 9.000 ny dagcenterpladser.

Kompetenceløft af plejepersonale

En anden udfordring bliver at sikre den nødvendige tilgang af kvalificeret plejepersonale. Også i Norge er viden om og interesse for aldersrelaterede sygdomme som demens begrænset, og det er forbundet med beskeden erhvervsmæssig status at være beskæftiget indenfor ældreplejen.

Demensplanen anbefaler derfor, at sundheds- og socialfaglige uddannelser på alle niveauer i uddannelsessektoren tilpasser undervisningen, så der tages højde for det voksende behov for personale med viden om demens. Endvidere lægges der planer for kompetenceløft og efteruddannelse af det eksisterende personale.

Styrket forskning

Også indenfor forskningsverdenen har demens traditionelt været forbundet med begrænset prestige. Det skal der nu rådes bod på gennem øgede investeringer.

Norges forskningsråd forventes at etablere tre nye store tværgående 10-årige projekter om henholdsvis 1) pleje- og omsorgsmetoder, 2) praksisnær klinisk forskning og 3) forebyggelse.

Endvidere skal der gennemføres et prævalensstudie for at få mere eksakt viden om forekomsten af demens. Ud fra europæiske befolkningsundersøgelser vurderer nordmændene, at det aktuelle antal personer med demens ligger omkring 77.000, hvilket befolkningens størrelse taget i betragtning (ca. 5,2 millioner) ligger på linje med tilsvarende estimater for Danmark.

Dansk demenshandleplan i sigte 

Den danske sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) var i begyndelsen af januar netop i Norge for at få inspiration til arbejdet med en ny national handlingsplan for demens, som regeringen og satspuljepartierne har sat 470 mio. kr. af til. Ministeren har tidligere været på studietur til England for at høre om de engelske erfaringer på demensområdet, og i efteråret vil regeringen præsentere en samlet demenshandlingsplan 2025.