Til forsiden

Amyloidscanning bør ikke være rutine ved udredning af demens

24. august 2015 af Kasper Jørgensen

Amyloidscanning bør aktuelt ikke anvendes rutinemæssigt i klinikken ved diagnostisk udredning af Alzheimer og andre demenssygdomme. Det viser en systematisk gennemgang af forskningen.
farvescan

En systematisk gennemgang af forskningen vedrørende anvendelse af amyloidscanning ved diagnostisk udredning af Alzheimer og andre demenssygdomme finder, at metoden aktuelt ikke bør anvendes rutinemæssigt i klinikken. Selvom amyloidscanning er velegnet til at finde personer med ophobning af det skadelige proteinstof i hjernen, kan en stor del af disse ikke forventes at udvikle demens indenfor en overskuelig tidsramme.

PET (positron emission tomografi) med det amyloidbindende sporstof 11C-PIB – også kaldet PiB-PET scanning – anvendes især indenfor forskningsverdenen til at påvise ophobning af beta-amyloid i hjernen. I klinikken anvendes i højere grad undersøgelse af koncentrationer af amyloid og tau i rygmarvsvæsken, hvilket er en billigere, men også mere invasiv metode.

Diagnostisk sikkerhed

En international ekspertgruppe har gennemgået de senere års forskning vedrørende den diagnostiske sikkerhed af anvendelsen af PiB-PET scanning ved tidlig diagnostik af Alzheimers sygdom og andre typer demens hos ældre med mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI). Ni studier publiceret før starten af 2013 med i alt 274 deltagere blev inkluderet i det såkaldte Cochranereview.

I løbet af de 2-3 år, som deltagerne typisk blev fulgt, konverterede ca. hver tredje (34 %) fra MCI til demens. På baggrund af de foreliggende data kunne det beregnes, at for hver 100 personer med MCI, der fik foretaget amyloidscanning, ville kun én med en negativ scanning senere udvikle demens, mens 28 med en positiv scanning ikke ville udvikle demens. Det betyder, at et positivt scanningsresultat klinisk set ikke bidrager meningsfuldt til tidlig forudsigelse af demens.

Amyloidscanning kan således ikke indtil videre anbefales som en rutineundersøgelse hos patienter med MCI. Den umiddelbart sløje diagnostiske forudsigelse bør imidlertid ses i lyset af studiernes relativt korte opfølgningstid på 2-3 år. Ved en længere opfølgningstid ville flere amyloidpositive personer forventes at konvertere fra MCI-stadiet til demens, hvilket ville øge den diagnostiske præcision.

Fremtidsperspektiver

I forbindelse med en gennemgang af Cochranereviewet i Ugeskrift for Læger anfører professor i neurologi Steen Hasselbalch, at vi i Danmark allerede har et stort antal PET-scannere, der primært anvendes indenfor cancerområdet.  I takt med at amyloidbindende sporstoffer med tiden bliver billigere og får længere halveringstid, vil det blive muligt at foretage amyloidscanning på fleste udredningsenheder for demens. Dermed kommer der fokus på indikationer for undersøgelsen.

Det amerikanske nuklearmedicinske selskab formulerede i 2013 nogle retningslinjer, hvor det anføres at PET-scanning for amyloidophobning i hjernen bør tilbydes personer som

  • har objektiv kognitiv svækkelse
  • hvor Alzheimerpatologi er en mulig årsag, men diagnosen er vanskelig at stille
  • hvor påvisning af Alzheimerpatologi vil øge den diagnostiske sikkerhed
  • hvor denne påvisning får behandlingsmæssige konsekvenser

Fakta om Cochranereviewet: I de inkluderede studier lå den diagnostiske sensitivitet i intervallet 83 % til 100 %, mens specificiteten lå i intervallet 46 % til 88 %. På grund af metodemæssige forskelle på tværs af studierne afstod reviewerne fra at beregne samlede mål for sensitivitet og specificitet. Dog kunne de for en medianværdi for specificitet på 58 % estimere sensitiviteten til 96 % (95 % konfidensinterval 87 til 99).