Til forsiden

Psykiske symptomer kan være forvarsel om demens

20. januar 2015 af Kasper Jørgensen

Irritabilitet, nedtrykthed og forstyrrelser i døgnrytmen kan være tidlige symptomer på demens. Symptomerne ses også hos mange ældre, der ikke udvikler demens, men er væsentligt hyppigere og mere udtalte hos ældre, der senere får en demensdiagnose.
Dame_trist_1200x500px.jpg

Med henblik på at få mere viden om udviklingen af symptomer i årene før en demensdiagnose, har forskere fra Washington University School of Medicine fulgt 2.400 ældre i op til syv år.

Deltagerne var uden tegn på kognitiv svækkelse ved undersøgelsens start, men halvdelen af dem udviklede hukommelsesbesvær og andre kognitive problemer i studieperioden. De blev undersøgt gentagne gange med spørgeskemaer og ratinginstrumenter med henblik på vurdering af henholdsvis depression, andre neuropsykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser samt praktisk funktionsevne i hverdagen.

Symptomer udvikles i tre faser

Forskerne kunne derefter sammenligne symptomudviklingen hos gruppen af ældre, der forblev kognitivt intakte igennem studieperioden, med gruppen af ældre, der udviklede kognitive symptomer i større eller mindre grad. I begge grupper sås en øget forekomst af såkaldt ikke-kognitive symptomer i takt med at deltagerne blev ældre.

I gruppen, der udviklede kognitiv svækkelse syntes udviklingen af symptomer nogenlunde at følge tre faser:

  • de første symptomer var irritabilitet, depression og forstyrrelser i døgnrytmen
  • dernæst begyndte symptomer som angst, ændringer i appetit, urolig adfærd og apati at dukke op
  • i sidste fase sås opstemthed, bevægeforstyrrelser, hallucinationer, vrangforestillinger og bortfald af hæmninger.

I gruppen, der forblev kognitivt intakte, sås et beslægtet udviklingsmønster, men symptomerne var væsentligt færre og mildere. Symptomerne fra sidste fase (vrangforestillinger, hallucinationer, m.v.) forekom næsten aldrig i den kognitivt intakte gruppe.

Depression forekom omtrent dobbelt så hyppigt hos gruppen, der senere udviklede kognitiv svækkelse, men det er fortsat uklart, om depression overvejende udgør en psykisk reaktion på det begyndende tab af åndsevner - eller om demens og depression er manifestationer af de samme underliggende sygdomsforandringer i hjernen.

Tab af praktiske færdigheder

Symptomer som svigtende energi, tendens til at blive hjemme frem for at komme ud og opleve noget nyt samt tendens til at opgive aktiviteter og interesser var knyttet til stigende alder i begge grupper. Symptomerne var dog lidt hyppigere i gruppen, der udviklede kognitiv svækkelse.

Med hensyn til praktiske færdigheder så som at betale regninger, tilberede et måltid, anvende et komfur, spille spil, m.v. sås en meget markant forskel mellem de to grupper i løbet af studieperioden. I den kognitivt intakte gruppe sås stort set ingen problemer trods stigende alder, hvorimod det gik støt ned ad bakke med næsten samtlige praktiske færdigheder i gruppen, der udviklede kognitiv svækkelse.

Resultaterne bekræfter, at tab af praktisk funktionsevne udgør en forholdsvis specifik og tidlig indikator på mulig demensudvikling. Undersøgelsen er publiceret i det ansete fagtidsskrift Neurology.

Fakta om undersøgelsen:

  • Datamaterialet var baseret på 2.416 personer fra the National Alzheimer's Coordinating Center Uniform Data Set fra perioden 2005 til 2013.
  • Den gennemsnitlige alder ved studiets start var omkring 77-78 år; minimumsalder 50 år.
  • Neuropsykiatriske symptomer blev vurderet med the Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q), depressive symptomer blev vurderet med Geriatrisk Depressionsskala (GDS-15), praktisk funktionsevne med the Functional Activities Questionnaire (FAQ) og global kognitiv status med Clinical Dementia Rating (CDR).