Til forsiden

Personer med demens tåler smerte dårligt

23. januar 2014 af Kasper Jørgensen

Patienter med Alzheimers sygdom klager ikke over smerter så ofte eller på samme måde, som ældre uden demens. Et dansk studie finder nu, at Alzheimerpatienter har samme smertetærskel som andre ældre, men at de samtidig har lavere tolerance for smerte.
Smerter_kvinde_460x180px

Begrebet smertetærskel drejer sig om, hvornår noget opleves som smertefuldt, mens smertetolerance refererer til evnen til at udholde smerte.

- Tidligere studier har sået tvivl om demente personers evne til at føle smerte, da demenssygdomme kan påvirke hjernens smertecenter. Men resultaterne fra det danske studie tyder på, at demente faktisk kan være lidt mere følsomme over for nogle typer smerte end raske ældre, fortæller læge Christina Jensen-Dahm, der som led i sin ph.d. forsker i smerter og demens. Så når Alzheimerpatienterne har færre smerteklager skyldes det måske, at pågældende har svært ved at give udtryk for, om det gør ondt.

Læg mærke til tegn på smerter

- Det er overraskende, at personer med demens tolererer smerte dårligere end andre. Det betyder i praksis, at læger og plejepersonale bør være særligt opmærksomme på tegn på smerter hos patienter med demens og vænne sig til jævnligt at spørge ind til smerter. Personer med svær demens kan miste evnen til med ord at forklare, hvor de har ondt. Her må man i stedet lægge mærke til, om vedkommende f.eks. sukker, stønner eller laver grimasser, der kunne indikere smerter. Desuden skal man forsøge at finde frem til den rette smertelindring, så der hverken over- eller underbehandles. Men det er noget, som jeg ser på i et andet studie, anfører Christina Jensen-Dahm.

Smertemålinger er pålidelige

Studiet undersøgte dels pålideligheden af tre forskellige metoder til måling af smerte og dels smertetærskel og smertetolerance hos patienter med Alzheimers sygdom. 29 patienter med Alzheimer i let til moderat grad indgik i undersøgelsen sammen med 29 ældre uden demens matchet på alder og køn. Evnen til at registrere temperaturændringer samt forskellige typer smerte ved påvirkning med varme, kulde og tryk blev undersøgt. Projektet var på forhånd godkendt af Videnskabsetisk Komité for Region Hovedstaden.

De anvendte metoder var lige gode til at måle smerte hos patienter med Alzheimers sygdom og kontrolpersoner. Selv patienter med demens i moderat grad kunne godt samarbejde ved smertemålingerne. Der sås heller ikke nogen forskel i smertetærskel mellem de to grupper, men Alzheimerpatienterne havde en signifikant lavere tolerance overfor smerte påført mekanisk i form af tryk.

Man har ingen sikker forklaring på, hvorfor patienter med Alzheimer - trods intakt smertetærskel - har færre smerteklager end ældre uden demens. Forskerne peger på, at forhold som forringet evne til at udtrykke sig, hukommelsesbesvær eller mangelfuld sygdomserkendelse kan have betydning. Studiet er publiceret i fagtidsskriftet Pain.

Fakta om undersøgelsen: Gennemsnitsalderen for deltagerne var knap 71 år; der var lige mange mænd og kvinder. Patientgruppen havde en MiniMental Status Examination (MMSE) score indenfor intervallet 16-26. Den kvantitative sensoriske testning var baseret på varmestimulation (thermal stimulation), mekanisk tryk (pressure pain stimuli) og pressorisk kuldeprøve (cold pressor test). Målemetodernes reliabilitet og overensstemmelse ved gentagne målinger blev undersøgt statistisk.