Til forsiden

E-vitamin i høje doser forsinker måske Alzheimers sygdom

8. januar 2014 af Kasper Jørgensen

E-vitamin i rigelige mængder synes at lægge en dæmper på tempoet i sygdomsudviklingen ved let til moderat Alzheimers sygdom. Men der skal mere forskning til, førend E-vitamin evt. kan bruges som behandling.
Pilleglas_260x180px

Resultater fra et flerårigt klinisk forsøg viser, at indtagelsen af E-vitamin var forbundet med en reduktion i den årlige svækkelse af praktisk funktionsevne på ca. 19 % sammenlignet med placebo. Men der er brug for mere forskning, før man kan tage stilling til om E-vitamin kan anvendes som behandling.

Blandede resultater

Tidligere forskning vedrørende E-vitamin mod demens har givet blandede resultater. En undersøgelse fra 1997 af patienter med Alzheimer i moderat til svær grad tydede på, at højdosis E-vitamin (2000 IE dagligt) kunne forsinke sygdomsudviklingen. Men en undersøgelse fra 2005 vedrørende patienter med mild cognitive impairment (MCI) viste ingen beskyttende effekt af højdosis E-vitamin mod udvikling af Alzheimers sygdom. Samme år konkluderede en metaanalyse, at højdosis E-vitamin kunne være skadeligt og måske øge dødeligheden, hvilket siden har medført større forsigtighed vedrørende ordination af højdosis E-vitamin.

I den aktuelle undersøgelse blev godt 600 patienter med Alzheimer i let til moderat grad via lodtrækning delt op i fire parallelle grupper. Deltagerne var amerikanske krigsveteraner rekrutteret fra Veterans Affairs klinikker og i forvejen i behandling med en kolinesterasehæmmer, hvilket fortsatte uændret gennem hele forsøget.

Gruppe 1 blev sat i behandling med højdosis E-vitamin (2000 IE dagligt), gruppe 2 blev sat i behandling med memantin, gruppe 3 fik både højdosis E-vitamin og memantin og gruppe 4 fik placebo. Både patienter og behandlere var 'blinde' i forhold til behandlingen.

Bedre bevarelse af praktisk funktionsevne

Deltagerne blev fulgt i op til fire år med halvårlige målinger. Den gennemsnitlige observationsperiode var 2,3 år. Som primært effektmål valgtes praktisk funktionsevne i hverdagen vurderet på baggrund af systematisk udspørgen af en pårørende eller anden omsorgsgiver.

Resultaterne viste, at alle tre grupper i aktiv behandling tabte mindre højde end placebogruppen, men kun gruppe 1, der fik højdosis E-vitamin (uden memantin) klarede sig signifikant bedre end placebo. Forskerne gør selv opmærksom på det paradoksale i, at E-vitamin alene tilsyneladende er mere effektivt end kombinationen af E-vitamin og memantin til sammen. Reduktionen i svækkelsen af praktisk funktionsevne i E-vitamingruppen svarer til ca. 6 måneders forsinkelse af sygdomsudviklingen i løbet af observationsperioden.

Studiet anvendte også en række sekundære effektmål til vurdering af kognitivt funktionsniveau, neuropsykiatriske symptomer og omsorgsgivernes tidsforbrug, men der sås ingen signifikante effekter på disse.

Ingen forskel i dødelighed

Men hvad så med bivirkningerne set på baggrund af metaanalysen fra 2005? Ud over dødsfald registrerede forskerne også forekomsten af blandt andet faldepisoder, blødninger, lungebetændelse, urinvejsinfektioner, andre infektioner. Der sås ingen forskel i dødelighed eller bivirkninger mellem de fire grupper. Dog havde gruppen, der fik E-vitamin plus memantin, en øget forekomst af infektioner, hvilket forskerne anser for at være et tilfældigt fund.

E-vitamin i høje doser anbefales ikke som behandling

Trods de lovende resultater kan man ikke på det foreliggende anbefale, at man selv eksperimenterer med at tage høje doser E-vitamin. De anvendte doser (2000 IE dagligt), ligger ca. 20 gange højere end den mængde E-vitamin, der er i en almindelig multivitamintablet.

E-vitamin i så høje doser kan interagere med andre typer medicin som blodfortyndende medicin eller kolesterolsænkende medicin. Ud over at E-vitamin er en antioxidant, kender forskerne ikke årsagen til den muligt symptomdæmpende virkning af højdosis E-vitamin ved Alzheimer.

Fakta om undersøgelsen

Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie. Behandlingen bestod af alpha tocopherol, der er et fedtopløseligt E-vitamin, administreret i form af to gelatinekapsler a 1000 IE dagligt. 97 % af deltagerne var mænd; gennemsnitsalder 78,8 år. Alle deltagere havde en MMSE-score i intervallet 12-26 (begge værdier inklusive). Primært outcome-mål: Alzheimer's Disease Cooperative Study/Activities of Daily Living (ADCS-ADL) Inventory.