Til forsiden

Hvor hyppig er Lewy body demens og Parkinsons sygdom med demens?

21. oktober 2013 af Kasper Jørgensen

Lewy body demens anses for at være en af de hyppigste demenssygdomme efter Alzheimers sygdom, men kun få studier har undersøgt forekomsten. Et nyt amerikansk registerstudie finder en tilvækst af Lewy body demens på kun 31,6 tilfælde per 100.000 personår blandt personer fra 65-års alderen og opefter. Det er omtrent lige så sjældent som frontotemporal demens. Til sammenligning menes tilvæksten af Alzheimers sygdom at ligge omkring 5.300 tilfælde per 100.000 personår – eller ca. 167 gange højere.
lagkage

Det amerikanske registerstudie fandt sted i Olmstead County i Minnesota og strakte sig over perioden 1991 til 2005. I denne 15-års periode voksede befolkningen i kommunen fra knap 111.000 til 138.000 personer. På baggrund af patientjournaler identificerede forskerne alle med symptomer på parkinsonisme, hvorefter de blev diagnosticeret af en ekspert i bevægeforstyrrelser.

Tilvækst af sygdom opgøres i form af såkaldte incidensrater - her defineret som antal ny tilfælde per 100.000 personår. For Parkinsons sygdom var incidensraten 14,2, for Lewy body demens var den 3,5 og for Parkinsons sygdom med demens kun 2,5. Når man fokuserede på andelen af befolkningen fra 65-års alderen og opefter var incidensraten 31,6 for Lewy body demens og 23 for Parkinsons sygdom med demens. Til sammenligning fandt et fransk studie fra 2010 en tilvækst af Lewy body demens på 112 tilfælde per 100.000 personår blandt personer fra 65-års alderen og opefter. Den amerikanske forskergruppe vurderer selv, at deres incidensrater må være udtryk for minimumstal. Da der er tale om et registerstudie, kan patienter med såvel lette parkinsonistiske symptomer som lette kognitive symptomer være blevet overset. Gruppen af patienter med Parkinsons sygdom og demens omfatter formentlig kun patienter med demens i middelsvær til svær grad.

Trods usikkerhed om de faktiske incidensrater giver studiet indblik i kønsfordelingen ved de to sygdomme. Forekomsten af Lewy body demens var dobbelt så høj blandt mænd som blandt kvinder, hvorimod der ikke sås nogen kønsforskel for Parkinsons sygdom med demens. Endvidere sås, at den gennemsnitlige debutalder for patienter med Lewy body demens (78 år) var lavere end for Parkinsons sygdom med demens (82 år). Også profilen af symptomer var forskellig, idet langt flere patienter med Lewy body demens havde synshallucinationer og kognitive fluktuationer.

En stikprøve på 31 patienter fik foretaget autopsi af hjernen efter døden. Diagnosen Lewy body demens blev neuropatologisk bekræftet i 16 ud af 17 tilfælde. For Parkinsons sygdom med demens var billedet mere broget. 8 ud af 14 tilfælde havde Lewy body patologi i hjernen, mens resten havde Alzheimerpatologi eller andre former for sygdomsforandringer.