Til forsiden

Kaffe mindsker risiko for Parkinsons sygdom

30. maj 2012 af Kasper Jørgensen

Kaffedrikkere har på langt sigt en lavere risiko for at udvikle Parkinsons sygdom end personer, der ikke drikker kaffe. Med hensyn til Alzheimers sygdom giver forskningen modstridende resultater, om end flertallet af undersøgelserne peger i retning af, at den dunkle mokkadrik kan have en beskyttende virkning mod sygdommen. Det er dog uvist, om sammenhængen mellem kaffedrikning og nedsat risiko for Parkinson er udtryk for et reelt årsag-virkningsforhold.
kaffe

Konklusionerne stammer fra rapporten 'Kaffe, sundhed og sygdom', udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i maj 2012. Rapporten, der frit kan downloades, gennemgår den foreliggende forskning om de helbredsmæssige aspekter af kaffe med særligt fokus på de store folkesygdomme som kræft, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed, type 2-diabetes, demens, Parkinsons sygdom og depression. Forskningen vedrørende kaffes indflydelse på graviditet og reproduktion samt reaktionshastighed, årvågenhed, opmærksomhed og hukommelse gennemgås også.

Med hensyn til Parkinsons sygdom er resultaterne forholdsvis entydige. En gennemgang af 26 observationsstudier (befolkningsundersøgelser) fra perioden 1968-2008 viser næsten samstemmende en negativ association mellem kaffedrikning og senere risiko for Parkinsons sygdom, hvilket tolkes som udtryk for, at kaffe har en beskyttende virkning mod sygdommen. En metaanalyse på tværs af undersøgelserne viser en relativ risiko for kaffedrikkere på 0,75 svarende til en risikonedsættelse på 25 %. Endvidere ses en dosis-responssammenhæng mellem kaffeforbrug og risiko for Parkinson, idet de personer, der er mest kaffetørstige, også har den laveste risiko.

Med hensyn til Alzheimers sygdom er resultaterne som nævnt mere modstridende. Der foreligger seks observationsstudier fra perioden 1990-2011, hvoraf to studier finder en negativ sammenhæng mellem kaffedrikning og Alzheimer, to studier finder, at et lavt til moderat forbrug - men ikke et højt forbrug - er associeret med en mindsket risiko, og to studier finder ingen sammenhæng. En metaanalyse på tværs af fire af studierne fra perioden 1990-2002 med vægtning for deltagerantal viser en relativ risiko for kaffedrikkere på kun 0,62, hvilket svarer til en risikonedsættelse på 36 %. Men resultatet af denne analyse svækkes af den betydelige variation i resultaterne og af modstridende fund i to nyere undersøgelser fra henholdsvis 2009 og 2011.

Selvom resultaterne vedrørende kaffe og Parkinsons sygdom virker ganske entydige og robuste udgør de ikke noget sikkert grundlag for ligefrem at anbefale nogen at drikke kaffe af helbredsmæssige årsager. Da resultaterne er baseret på observationsundersøgelser er den videnskabelige evidens ikke særlig stærk, bl.a. på grund af de mange fejlkilder og confounders, som denne type undersøgelser er behæftet med. Men set i lyset af, at 86 % af danske mænd og 76 % af kvinderne er daglige kaffedrikkere, virker det heller ikke særlig realistisk at gennemføre årelange randomiserede kontrollerede studier med en stærkere grad af evidens.