Til forsiden

Pårørende yder 6 timers demenspleje om dagen

13. januar 2012 af Kasper Jørgensen

Ny undersøgelse viser, at pårørende til demente i Danmark anvender gennemsnitligt knap 6 timer om dagen på pleje, omsorg og tilsyn med deres demente ægtefælle eller samlever.
pårørendepleje

Alzheimerforeningen har gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse, hvor pårørende blev bedt om at oplyse, hvor mange timer om dagen, de bruger på pleje, og hvilke typer pleje, tiden bliver brugt på.

Den plejeopgave, der tager mest tid, er at se efter den demente (supervision). Ægtefæller og samlevere til demente - såkaldte primære omsorgspersoner - oplyser at anvende op imod 2½ time dagligt på dette. Af andre tidskrævende opgaver kan nævnes madlavning (godt ½ time) og tid brugt i forbindelse med natlig uro (knap ½ time). Døtre og sønner til demente (sekundære omsorgspersoner) oplyser at anvende gennemsnitligt 40 minutter dagligt, hvoraf ca. halvdelen af tiden bruges på at se efter den demente.

Alzheimerforeningen har endvidere beregnet værdien af den pleje, som pårørende yder til demente, set fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Som udgangspunkt har man set på, hvad det ville koste, hvis professionelt plejepersonale skulle bruge et tilsvarende antal timer dagligt - året rundt inklusive weekends og helligdage - på at varetage plejeopgaverne. Ved en gennemsnitlig timepris på godt 240 kr og et gennemsnitligt tidsforbrug på 5,85 timer ville det koste det godt 1.400 kr dagligt i 2010-kr. Det svarer til godt en halv million kr. årligt.

Der er langt fra enighed blandt sundhedsøkonomer om, hvordan man bedst beregner værdien af pleje ydet af pårørende til syge. I to skandinaviske undersøgelser fra henholdsvis 2006 og 2010 er værdien af den uformelle pleje (informal care) af en person med demens sat til kun 34.000 - 36.000 kr årligt. De to undersøgelser inkluderer også danske demente. Forskellen i forhold til den aktuelle undersøgelse skyldes primært, at de to skandinaviske undersøgelser alene inkluderer tab af arbejdsfortjeneste hos pårørende.

Rekrutteringen af deltagere til undersøgelsen foregik via Alzheimerforeningens medlemsregister, hvilket gør det usikkert, om resultaterne kan generaliseres til alle pårørende til demente.

Undersøgelsen bekræfter den store indsats som ydes af pårørende til demente. Det er derfor vigtigt, at pårørende har mulighed for at erhverve sig viden om demens og om, hvordan opgaven bedst varetages.

Fakta om undersøgelsen:
Spørgeskemaer blev udsendt per brev til 1.000 medlemmer af Alzheimerforeningen. Besvarelser fra 469 pårørende blev inkluderet, hvilket efter frasortering af ikke-brugbare besvarelser giver en svarprocent på 62. To tredjedele af de primære omsorgspersoner var kvinder. Værdien af uformel pleje er beregnet med udgangspunkt i the proxy good method.