Til forsiden

Hvad ved vi om etniske minoriteter og demens?

8. november 2010 af Kasper Jørgensen

Patienter fra etniske minoriteter som f.eks. tyrkere, pakistanere og eks-jugoslavere, synes at være underrepræsenteret i demensudredning og pleje i Danmark. Endvidere er mange ældre fra etniske minoriteter karakteriseret ved kort skolegang, lavt uddannelsesniveau og for nogles vedkommende også mangelfulde danskkundskaber, hvilket medfører særlige udfordringer ved udredning af demens.

Således er der en risiko for, at de kognitive screeningstests, der rutinemæssigt anvendes ved udredningen, kan give misvisende resultater.

Problemstillingerne vedrørende forekomst og udredning af demens hos etniske minoriteter i ind- og udland gennemgås af neuropsykolog Rune Nielsen og professor Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens, i en oversigtsartikel i Ugeskrift for Læger. På grund af den aktuelle alderssammensætning blandt ikke-vestlige indvandrere i Danmark må vi i løbet af de kommende årtier forvente en dramatisk vækst i antallet af ældre med ikkevestlig baggrund - og dermed også i antallet af demente. Forekomsten af demens blandt ikke-vestlige indvandrere menes, bl.a. på grund af øget forekomst af hjerte-karsygdomme, diabetes og rygning, at være mindst lige så høj som blandt etniske danskere.

Årsagerne til, at etniske minoriteter aktuelt ikke, i så høj grad som etniske danskere, ser ud til at søge udredning for demens kendes ikke med sikkerhed, men forhold som den kulturelle opfattelse af demens samt manglende viden om tilgængelige tilbud kan spille ind. Man har også indtryk af, at pårørende til demente fra etniske minoriteter sjældnere modtager støtte og hjælp udenfor den nærmeste familie.

Med hensyn til problemerne med anvendelse af kognitive screeningstests drejer det sig dels om, at de kan have en kulturel bias ('slagside'), der gør dem mindre anvendelige ved undersøgelse af ikkevestlige patienter, og dels at selv simple screeningsinstrumenter som Mini-mental State Examination, i højere grad end mange fagpersoner måske er opmærksomme på, påvirkes af skolegang og uddannelsesniveau, hvilket gør det (ekstra) vanskeligt at skelne mellem upåfaldende og abnorme præstationer.

Kilder:

Nielsen, T. R. & Waldemar, G. (2009). Demens hos etniske minoriteter - er det en overset problemstilling? Ugeskr.Laeger. publiceret den 30. november 2009.

 

Jürgensen, K. S. (2008). Opsporing af demente mennesker blandt indvandrere og flygtninge. Ugeskr.Laeger, 170, 4107.

 

Schmidt, J., Kristensen, M., & Rosenbaum, B. (2008). Demenslidelser hos ældre tyrkiske indvandrere - Behovsundersøgelse med henblik på opsporing og udredning. Ugeskr.Laeger, 170, 4109-4113.